Přeskočit na obsah

Report z 3. zasedání ZM

1) Změna zakladatelské listiny společnosti B + T Přeštice s.r.o.

Městská společnost B + T Přeštice s.r.o. byla doposud řízena a zastupována dvěma jednateli. Tento model se dle vyjádření města ukázala jako nefunkční. Dva jednatelé nenaplňovali původní hlavní záměr vzájemné kontroly. Proto bylo pro zjednodušení a zefektivnění fungování společnosti navrženo, aby v čele společnosti stál jediný jednatel. Vzhledem k tomu, že tento model není ve fungování městských společností nijak ojedinělý, ba naopak, naši zastupitelé s apelem na důslednou kontrolní činnost útvarů k tomu určených, tento návrh podpořili.

2) Rozšíření zóny s omezeným časovým stáním do Vnitrobloku a rozšíření parkoviště

Původní návrh usnesení byl formulován tak, že slučoval dle našeho názoru dvě různé věci. První rovinou bylo rozšíření zóny s časově omezeným stáním, tak jak funguje již nyní na náměstí, i na parkovací plochy ve Vnitrobloku (za bytovými domy č.p. 1063-1065 a č.p. 142-146). Druhou pak rozšíření tohoto parkoviště na základě konkrétního předloženého projektu, který stávající parkoviště rozšiřuje a posouvá dále do ploch Vnitrobloku. Na náš návrh bylo původní usnesení přeformulováno tak, aby umožňovalo rozšíření zóny parkování s časovým omezením (a tedy systémem rezidenčních karet) i na stávající parkovací místa, ale zároveň aby byla ještě umožněno projednání a  úprava tohoto konkrétního projektu parkoviště.

Jaké byly naše důvody? Návrh na rozšíření zóny s časově omezeným stáním a bezplatným parkováním pro rezidenty vychází z iniciativy samotných občanů a i dle našeho názoru je vhodné, aby tato parkovací místa ve vnitrobloku byla využívána pouze obyvateli přilehlých bytových domů, ne pro dlouhodobé parkování jiných návštěvníků města. Předložený projekt však považujeme za kolizní co se týče zásahu do tradičních a logických pěších tras, ale i svým zásahem do původní koncepce Vnitrobloku (zpracované ateliérem Aspect), která není v tomto projektu zohledněna. K tomuto projektu máme zejména tyto zásadní výhrady:

  • Nejsme přesvědčeni, že další rozšiřování parkovišť na úkor ucelených ploch parkově upravené zeleně (největší a hlavní chráněné pobytové plochy ve městě) je koncepčním řešením problematiky parkování ve městě
  • Předložený návrh rozšíření parkoviště představuje pouze řešení jednoho dílčího problému Vnitrobloku bez širších vazeb v prostoru. Dle našeho názoru by celý veřejný prostor sídliště měl být samozřejmě revidován, upravován a doplňován, ale komplexně, na základě Projektu regenerace tak, aby byly vyváženě zohledněny i všechny ostatní a neméně důležité požadavky na tento významný prostor města (jasné vymezení hranic prostoru sídliště, který bude zásahem dotčen, limity dopravního napojení, ochrana a doplnění logických pěších tras, revize vybavenosti prostoru herními a sportovními prvky, odpočivnými místy s mobiliářem a jejich případné doplnění, revitalizace a doplnění zeleně, stanovení limitů pro dostavby či nástavby stávajících objektů (viz zbořeniště v Rybově ulici), revize osvětlení, efektivnější hospodaření s dešťovými vodami atd.)
  • Parkoviště dle předloženého návrhu zasahuje velkou částí do území, které je dle platného územního plánu plochou veřejné zeleně a není určeno pro plochy dopravní infrastruktury tohoto rozsahu (ke stávajícím 30 parkovacím stáním je navrhováno 26 nových). Přehodnocení platného územního plánu a jeho případná změna by však měla vycházet z „Projektu regenerace veřejných prostranství na sídlišti“, ne naopak.
  • V předloženém projektu parkoviště v jedné ze svých částí počítá s dlouhým couváním (až 50 m) ze šikmých stání po vozovce široké 3,5 m a otáčením vozidel v místě průsečíku nejdůležitějšího a nejfrekventovanějšího pěšího tahu sídlištěm, což považujeme (nejen vzhledem k blízkosti dětského hřiště a využívání Vnitrobloku dětmi) za značně nebezpečné
  • Návrh nebyl během zpracování předložen k diskuzi Komisi koncepce a rozvoje města a do projednání nebyla zapojena ani širší veřejnost. Dne 28. 1. 2019 bylo na úřední desce města vyvěšeno oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro tento záměr, s 15ti denní lhůtou na možné podání námitek či připomínek. Zastupitelé i širší veřejnost se tedy k předloženému návrhu během zasedání zastupitelstva dne 14.2.2019 vyjadřovali až po uplynutí této lhůty, což považujeme u projektu takového rozsahu, významnosti polohy a jeho následnému dopadu na široký okruh obyvatel za nedostatečné.

Předložený návrh rozšíření parkoviště byl z návrhu usnesení vypuštěn s tím, že bude předložen k dalšímu projednání Komisi koncepce a rozvoje a věříme, že k danému záměru budou mít možnost se vyjádřit i občané města.

Pokud máte jakékoliv otázky, dejte nám vědět na našem Facebooku, na email info@spolecne2022.cz, anebo využijte diskuzní fórum přímo na těchto stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *