Přeskočit na obsah

OTEVŘENÉ MĚSTO

Moderní obec musí především umět efektivně komunikovat s občany a poskytovat jim prostor pro aktivní zapojení do veřejného a společenského života. SPOLEČNĚ budeme budovat město otevřené, moderní, atraktivní a plné aktivních občanů, kteří jsou na své město hrdi. Chceme, aby Přeštice byly příkladem dobré praxe v oblasti participace a komunikace.

Otevřená a moderní radnice

Občané mají mít právo rozhodovat o věcech, které se jich osobně týkají, a město se musí snažit jim jít naproti a být transparentní. Budeme usilovat o co největší možnou a smysluplnou míru otevřenosti a transparentnosti. Naším cílem je nabídnout občanům nástroje, prostřednictvím kterých budou snadno a rychle co nejblíže městské samosprávě. Budeme také pracovat na prezentaci města navenek tak, aby bylo atraktivní, moderní a svěží.

Dlouhodobě prosazujeme ideu vysoké transparentnosti města vůči občanům. Z toho důvodu vedle dosud zveřejňovaných strohých informací v podobě zápisů a usnesení zastupitelstva budeme prosazovat též zveřejňování podkladů pro jednání tak, aby občané se zájmem o účast na jednání měli možnost se na něj připravit. Stejně tak podpoříme následné zveřejňování zvukového / videozáznamu jednání. To vše se zachováním všech nutných zásad formátu dokumentů, způsobu a termínů zveřejnění či anonymizace osobních údajů.

Portál občana zajišťuje elektronické vyřízení životních situací a poskytuje přehled o stavu jejich zpracování. Elektronická komunikace umožňuje nahradit osobní nebo poštovní kontakt mezi občanem a úřadem a vyřídit závazek či podání prostřednictvím elektronických on-line formulářů, a to i mimo úřední hodiny. Digitalizace s cílem usnadnění komunikace občana s městem je jednou z našich priorit. Naším cílem je být příkladem dobré praxe v oblasti digitalizace úřadu, a tím i minimalizovat nutnost osobního docházení. Budeme pracovat na dalším rozšiřováním služeb městského Portálu občana, zejména pak o co nejširší nabídku inteligentních on-line formulářů či možnost rezervace časů úředníků. Možnost osobního kontaktu však bude samozřejmě zachována.

https://portal.prestice-mesto.cz/portal/

Chcete vědět, jak město hospodaří a kolik co stojí? Naším cílem je modernizovat aktuálně využívaný online rozklikávací rozpočet města nejen co do vizuálního aspektu a uživatelské přívětivosti, ale i co do rozsahu poskytovaných informací. Jednou z možných cest je aplikace CityVizor. Aplikace přehledně zobrazuje rozpočet s vazbami na jednotlivé faktury a investice, úřední desku, smlouvy umístěné v registru smluv a celkově tok peněz. Umožňuje také stahovat statistická a účetní data.

https://cityvizor.cz/

Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb. Budeme nadále pracovat na rozvoji mapové aplikace GIS Přeštice s cílem vizualizace důležitých informací, které budou pomáhat a usnadňovat každodenní život obyvatelům Přeštic, podnikatelům, firmám i zaměstnancům městského úřadu a dalších městských organizací. Za užitečné považujeme doplnění zejména o vrstvy územního plánování, technické infrastruktury, záplavových území, volebních okrsků, odpadového hospodářství (umístění nádob na odpad), turistických cílů, naučných stezek, cyklotras, pasportu městského mobiliáře a zeleně, volnočasové infrastruktury a dalších.

Geoportál Přeštice (gepro.cz)

Moderní doba přináší vzrůstající potřebu komunikovat moderním a kvalitním způsobem. Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace města vůči veřejnosti. Kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho charakteru. Sjednocení vizuální identity města přináší na první pohled jasnou a srozumitelnou prezentaci aktivit města. Obyvatel i návštěvník se tak setkává se stejnými grafickými prvky na plakátu muzea, v programu místního kina i na oficiálních dokumentech úřadu. Akce, události i další aktivity se pak sdělují a propagují mnohem snáze než při rozbité identitě mnoha různých institucí. Neopomenutelnou funkci má vizuální identita města také navenek, zejména v cestovním ruchu. Nabízí možnost vyřešit kompletní prezentaci města od informačních brožur po orientační systémy. Ve spolupráci s organizací CzechDesign připravíme soutěž na jednotný vizuální styl města Přeštice.

Participace občanů

Aktivní zapojení občanů do chodu města nám umožní činit kvalitní a smysluplná rozhodnutí a zamezit plýtvání financemi. Především ale buduje společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží. Účast občanů na veřejném rozhodování je jednou z našich klíčových priorit. Participace a komunikace obrušuje hrany, předchází konfliktům a nepochopení, často otevírá obzory a přináší nové a neotřelé nápady.

Chcete sami rozhodnout o využití části městského rozpočtu? Budeme prosazovat využití prvků participativního rozpočtování. Participativní rozpočet je moderním nástrojem, který si klade za cíl širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji vlastní obce. Město vyčlení část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, na co by daná částka měla být v následujícím roce využita. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskuzích, na kterých diskutují o tom, co a jak chtějí ve své obci změnit. Společné návrhy pak předkládají vedení města k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Celý proces je zakončen hlasováním občanů o tom, které návrhy má obec realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu, podporuje spolupráci mezi vedením města a občany, posiluje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a v neposlední řadě je studnicí nových nápadů pro rozvoj města.

https://www.participativni-rozpocet.cz/

Schopnost získávat zpětnou vazbu od občanů a podle toho rozhodovat je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje měst. Posílíme roli veřejných fór a veřejných projednání v rámci fungování města. Zpětná vazba a podněty od občanů jsou pro nás zcela zásadní.

Chceme znát názory a pocity občanů města, chceme znát místní problémy a cíleně je řešit. Kde lidé rádi tráví volný čas? Která místa respondenti označili za dopravně nebezpečná? Kde by občané měli rádi více zeleně? To vše a mnohem více zodpoví pocitové mapy. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Ve spolupráci s asociací Národní síť Zdravých měst ČR, jejímiž jsou Přeštice členem, budeme v pravidelných intervalech realizovat šetření prostřednictvím pocitové mapy, a ta se stane jedním z důležitých podkladů pro plánování investičních akcí, projektů a vytváření koncepcí města.

https://www.pocitovemapy.cz/

Skočice, Žerovice, Střížov s Vícovem a Zastávka mají právo aktivně promlouvat do dění ve městě. Zákon o obcích umožňuje obcím zřízení tzv. osadních výborů. Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům a dalším rozhodnutím, pokud se dané části obce týkají. Zároveň požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Místním částem města Přeštice zřízení osadních výborů umožníme a budeme je k tomu motivovat.

Komunikace a komunikační kanály

Komunikace města směrem k občanům, a naopak sběr zpětné vazby je jedním z klíčových faktorů úspěšného fungování městské samosprávy. Ta je zde právě především pro své občany. Proto budeme vždy klást maximální důraz na informovanost občanů o dění ve městě a o co největší možnou nabídku komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých mohou občané s městem komunikovat. A to pro všechny věkové kategorie. Dopracujeme komunikační strategii města, která bude veškeré aktivity a procesy obsahovat. Zejména se zaměříme na modernizaci webových stránek, zahájení komunikace na sociálních sítích, další rozvoj aplikace Munipolis (dříve Mobilní rozhlas). Na základě zpětné vazby od občanů chceme dosáhnout kompletní proměny Přeštických novin.

Webové stránky města jsou jedním ze základních komunikačních kanálů a rozcestníkem, kde by měl občan bez problémů najít veškeré potřebné informace – od aktualit a pozvánek na akce, přes návody pro všechny životní situace, až po vyhlášky a další formální dokumenty města. Přes obrovské množství informací musejí být webové stránky jednoduché a intuitivní. Webové stránky našeho města mají v tomto ohledu řadu nedostatků. V některých případech nepřehledná struktura, potřeba mnoha kliknutí pro dohledání informace a co je zásadní, web není responzivní na mobilních zařízeních. Dle odborníků by měl být cyklus obnovy webových stránek 10 let. My tuto modernizaci zajistíme s důrazem na moderní vzhled, uživatelskou příjemnost (UX design) a kompatibilitu s mobilními zařízeními.

Komunikace v dnešní době nemůže být jen jednosměrná (ze strany města směrem k občanům), ale měla by být obousměrná za účelem diskuze a získávání zpětné vazby. Cítíme, že má naše město rezervy v rychlé a operativní komunikaci. Rychlost komunikace a obousměrnou interakci nabízejí právě sociální sítě. Dnes již standardní komunikační kanál měst v ČR, který však Přeštice stále nevyužívají.

V uplynulém období město začalo využívat aplikaci Mobilní rozhlas, která se v nedávné době přejmenovala na Munipolis. Tato aplikace nabízí široké spektrum možností, jak efektivně komunikovat s občany města nejen co do obsahu, ale i co do komunikačních kanálů. V současné době se aplikace využívá bez jasných pravidel a formy, někdy až na hranici spamování, které může mít za příčinu odliv uživatelů. Naším cílem je prostřednictvím komunikační strategie nastavit jasná pravidla a formu příspěvků a zpráv, vylepšit jejich grafickou podobu, nabídnout občanům pravidelné a tematické newslettery o dění ve městě (sport, kultura, kalendář akcí), a posunout tak komunikaci prostřednictvím tohoto kanálu na kvalitativně vyšší úroveň.

https://www.munipolis.cz/

Přeštické noviny jsou tradičním městských zpravodajem. Naším cílem je, ve spolupráci s vámi občany, prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost s formou a obsahem a vaše očekávání od tohoto periodika. Na základě zpětné vazby se zaměříme na modernizaci a revizi novin. Cílem je zejména vyšší informační hodnota ve smyslu plánů města a dění ve městě a zpřehlednění struktury v podobě koncentrace reklam a inzerce mimo obsahové části novin. Znovu vytvoříme aktivní a nezávislou redakční radu novin, která v současné době nefunguje. Taktéž revidujeme zastaralá a evidentně neplatící pravidla Rady města pro fungování Přeštických novin. Naším konečným cílem jsou Přeštické noviny jako tradiční městský zpravodaj se zajímavým a hodnotným obsahem zdarma v každé schránce, nikoliv jako placené periodikum.