Přeskočit na obsah

ZDRAVÉ MĚSTO

Naší vizí je ve všech aspektech zdravé město. Město plné zeleně a kvalitního, funkčního veřejného prostoru. Město bezpečné, přívětivé pro chodce, cyklisty i automobilisty. Město vstřícné k rodinám s dětmi, k mládeži i k seniorům. Město, které dbá na budoucnost a udržitelný rozvoj. Jednoduše město, které bude atraktivním a zdravým místem pro život občanů všech věkových skupin.

Veřejný prostor a zeleň

Architekturu města netvoří pouze jednotlivé domy, ale stejně tak prostory mezi nimi, ulice, náměstí, předprostory budov, parkoviště, parky, hřiště atd. Jejich podoba a uspořádání musí být komfortní, krásné, funkční, bezpečné a zároveň šetrné k hospodaření s vodou a vytvářející příznivé mikroklima. Kvalita životního prostředí odpovídající aktuálním trendům na bydlení, práci i trávení volného času je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících motivaci k životu ve městě. Funkční městský prostor, jeho čistota a bezpečnost, je zásadní pro ochotu k setrvání stávajících rezidentů a vybízí k přistěhování nových obyvatel. Centrum města by mělo být atraktivní a reprezentativní oblastí živou v každou denní dobu. Dopravou zatížená a nevzhledná místa je třeba proměnit v příjemný a inspirující prostor. Pro zvýšení pobytové kvality i zlepšení klimatu ve městě je třeba nejen zachovat, ale i rozšířit stávající plochy zeleně a doplnit je kvalitním mobiliářem (lavičky, osvětlení, odpadkové koše, stojany na kola, herní prvky aj.) a vzrostlými stromy. Naše vize není jen seznam dílčích řešení, ale komplexní přístup k vytváření lepšího města, všeho, co jej pro obyvatele může udělat krásnějším a přívětivějším a ovlivnit náladu života v něm.

Parky coby veřejná prostranství jsou nedílnou součástí všech měst. Jde o plochy, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas, zároveň také spoluvytvářejí kulturní městskou krajinu a plní důležitou estetickou i ekologickou funkci. Tím vším přispívají ke zvýšení kvality života ve městě. Jedním z našich cílů je citlivě kultivovat a revitalizovat vybraná veřejná prostranství na kvalitní a funkční veřejný prostor doplněný o prvky chytrého města (např. Wi-Fi hotspot, nabíjecí prvky atp.). V první etapě se zaměříme na park Kosmonautů. Další projekty, na jejichž přípravu bychom se rádi zaměřili, nastiňuje Územní studie sídelní zeleně z roku 2020. Jedná se například o příměstský relaxační park Cihelna či krajinný park v nivě řeky Úhlavy.

Záleží nám na architektonické a urbanistické kvalitě našeho města, protože ta úzce souvisí s kvalitou života našich obyvatel. Osvědčeným způsobem, jak ji zajistit a dodržet zákonné povinnosti, je dobře vypsaná architektonická soutěž. U klíčových a strategických projektů tak budeme trvat na realizaci architektonické soutěže. Tou zásadní, na které začneme pracovat, je revitalizace Masarykova náměstí a areálu ZD Kbel na Pohořku. Uvědomujeme si, že k takto cennému prostoru je nutné přistupovat velmi pečlivě. Je třeba nalézt optimální a komplexní řešení, které centrum města zatraktivní a přiláká obyvatele i turisty. Vypsání architektonické soutěže představuje transparentní způsob hledání nejvhodnějšího řešení. Zřídíme pracovní skupinu, která bude přípravu architektonické soutěže koordinovat. Prostor pro zapojení a vyjádření názoru dáme všem občanům města, spolkům i školám. Veškeré představy a podněty budou vyhodnoceny a využity pro přípravu podkladů k této soutěži.

Městský architekt je osobou, jehož úlohou je komplexní služba při rozvoji města či obce. Městský architekt vyhodnocuje připravované záměry z urbanistického, architektonického, funkčního, estetického a výtvarného hlediska, konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů, podílí se na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů a hájí zájmy města či obce při projednávání nadřazené dokumentace širšího území. Zřízení této pozice není samospásné řešení, ale vytváří předpoklad pro to, aby politici nerozhodovali bez odborných informací. Městský architekt je schopen poskytnout politikům města či obce odbornou oporu, argumenty pro eliminaci záměrů s potenciálně negativními dopady na žádoucí rozvoj města. Ve spolupráci s Českou komorou architektů zrealizujeme výběrové řízení a obsadíme pozici městského architekta.

V uplynulém volebním období vznikla Územní studie sídelní zeleně jakožto odborný koncepční dokument, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch. Studie analyzuje zeleň ve městě co do struktury, druhového složení, stability a pěstebního a zdravotního stavu a na tomto principu navrhuje a prioritizuje nápravná opatření. Na základě této studie vytvoříme akční plán, podle něhož budeme na pravidelné bázi obnovovat a doplňovat zeleň ve městě. Hlavním cílem je maximalizace stínu a ochlazování veřejného prostoru zejména v horkých letních měsících.

Dosud nevyužitý potenciál vidíme v tvorbě rekreačních zelených tras, které by propojily město s okolní krajinou a zároveň umožnily prostup přírody městem. Obnova polních cest je jedním z nejjednodušších nástrojů, jak podpořit zadržování vody v krajině. Jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou součástí velkých zemědělských bloků. Je však velmi snadné je obnovit, čímž se velká pole rozdělí. Kolem těchto cest je následně možné vytvořit zatravněné protierozní pásy a osadit je alejemi. Často jsou vhodné pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest, kterými napomůžeme prostupnosti krajiny pro vycházky a výlety. Běžná údržba všech krajinotvorných a protierozních opatření není pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat i ve spolupráci se zemědělci. Vytipujeme vhodné lokality pro obnovení historických cest a připravíme harmonogram realizace.

Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost samotného města. Ve velké míře se to týká grafického designu – reklam na provozovnách a samostatných nosičů mimo provozovny (outdoor reklama), městského mobiliáře či orientačního systému města. Vizuální smog podle odborníků negativně ovlivňuje pozornost řidičů na silnicích a dálnicích a podmínky k životu a zdraví osob, především ve městech. Řada měst v ČR problémy vizuálního smogu různými způsoby začíná řešit. Ve spolupráci s odborníky z oblasti kreativních průmyslů připravíme manuál dobré praxe s ilustracemi a s inspirativními příklady označování provozoven a reklamy v intravilánu města. Následným krokem bude příprava grantového schématu na redesign orientačního značení provozoven. To vše ruku v ruce s již zmiňovanou jednotnou vizuální identitou města pod dohledem městského architekta.

http://vizualnismog.info/

Doprava a cyklomobilita

Dlouhodobou prioritou města v oblasti dopravy je obchvat silnice I/27. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o stavbu města, budeme ŘSD maximálně k dispozici v případě potřeby součinnosti. Zaměříme se na koncepci parkování s ohledem na vyváženost potřeby parkovacích míst a městské zeleně. Centrum města vnímáme jako zónu, která nemá sloužit jako odstavné parkoviště, ale měla by být zajímavým a reprezentativním výstavním prostorem města, bez bariér a nefunkčních prvků. Ještě před dobudováním obchvatu chceme mít připravené dílčí projekty pro uliční prostory, které jsou navázány na komunikační páteř města a jejichž úpravy jsou podmíněny právě snížením intenzity dopravy po odvedení tranzitu na obchvat.

Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řeší snad všechna větší města po celé republice. Jsme si vědomi toho, že nejinak je tomu i v Přešticích. Proto necháme zpracovat koncepci parkování ve městě. Hlavním účelem je najít řešení, které umožní, aby obyvatelé exponovaných lokalit města měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny, a zároveň také motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou, a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům. Součástí koncepce bude detailní analýza současného stavu, na jejímž základě budou formulována návazná opatření. Budeme důsledně trvat na dodržování normativů na parkovací místa v případě výstavby nových objektů a zároveň hledat efektivnější uspořádání v rámci regenerace stávajících sídlištních ploch.

Chystáme se pracovat na postupné realizaci cyklostezek, které propojí jednotlivé místní části s centrem a napojí město na již existující infrastrukturu v okolí a které budou využitelné např. i pro inline bruslaře. Zároveň budeme hledat řešení pro bezpečný pohyb cyklistů ve městě – cyklistické pruhy a další.

Elektromobilita je stále více zdůrazňovaným trendem v celé řadě aspektů dopravy. Jsme si nicméně dobře vědomi, že není všelékem. Naším cílem je aplikovat tento koncept v oblastech, kde to dává smysl. Uvnitř města může elektromobilita ulehčit životnímu prostředí. Proto se vyplatí o ní uvažovat v případech krátkých pravidelných cest po městě (např. elektroskútr, elektrokoloběžka či vozidlo pro městskou policii, multikára pro technické služby, elektromobil pro senior taxi atp.). Zároveň by mělo být cílem vytvořit potřebnou infrastrukturu pro občany města v podobě nabíjecích stanic na hlavních městských parkovištích.

Vzhledem k souvisejícím návrhům (např. koncept Senior Taxi) se zaměříme na analýzu městské MHD z pohledu nákladovosti v porovnání s intenzitou využívání. Na základě těchto dat vytvoříme návrhy na optimalizaci celého systému městské MHD.

Podpora rodin a seniorů

Jsme si vědomi toho, že základem jakékoli dobře fungující společnosti jsou rodiny. Naším cílem je vytvořit ucelenou koncepci rodinné politiky města, která bude reflektovat reálné potřeby obyvatel. V našem městě se musí cítit dobře i lidé v pokročilejším věku. K tomu je potřeba mít možnost aktivně se zapojovat do společenského života. Nelze také přehlížet fakt, že starší občané mají často problémy s mobilitou, což přináší komplikace především pro obyvatele místních částí města. Za klíčovou považujeme v této oblasti podporu existující infrastruktury v podobě Pečovatelské služby Přeštice, Mateřského centra Přeštice, Farní charity Přeštice či denního stacionáře Kristián.

Pro usnadnění mobility seniorů ve městě připravíme a spustíme projekt Senior Taxi. Služba bude zajišťovat dopravu po městě a okolních obcích a bude určena pro občany starší 70 let nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Klienti se tak budou moci snadněji dopravit k lékaři, na poštu, na nákup nebo na úřad. V případě volné kapacity může služba sloužit i k rozvozu obědů.

Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Koncept je zde pro každého, kdo chce věnovat čas sám sobě, rozšířit si obzory a potkat nové přátele. Zároveň vůbec nezáleží na předchozím vzdělání a dosažené kvalifikaci. V současné době tuto oblast zastřešuje MAS Aktivios ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Za účelem pestré nabídky budeme usilovat o to, aby své pobočky U3V o město Přeštice rozšířila Západočeská univerzita v Plzni. Úspěšným absolventům poskytneme stipendium z městského rozpočtu.

V dnešní době je pro mladé rodiny stále obtížnější pořídit si vlastní bydlení. Města mohou prostřednictvím vlastních bytových fondů a vlastních projektů podpořit znevýhodněné a jinak ohrožené skupiny obyvatel. Připravíme, finančně podpoříme a pomůžeme realizovat projekty zajišťující dostupné či komunitní bydlení pro mladé, rodiny s dětmi a seniory. Komunitní bydlení má výhodu v možnosti sdílení (a tím úspory) zdrojů v jednom daném místě a také v podobě vzájemné podpory uvnitř komunity. Komunitní bydlení může být realizováno na místech stávajících brownfieldů, případně také v části revitalizovaného areálu ZD Kbel. Dále se, na základě nové územní studie, zaměříme na další možný a především postupný rozvoj obytné zóny Severní předměstí.

Podporujeme spolkové aktivity seniorů v Přešticích zaměřené na setkávání, navštěvování kulturních akcí (divadla, muzea, výlety…), účast na dobročinných projektech či na přednáškách a vzdělávacích akcích. Pro členy Klubu seniorů ve městě zajistíme přednostní účast na akcích pořádaných městem a slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech či službách.

Zřídíme funkci seniorského ombudsmana s pravidelnými úředními hodinami, který bude k dispozici pro seniory v nouzi. Pomůže s orientací v administrativě, s podáváním žádostí, s dávkami a případně dalším poradenstvím. Bude úzce spolupracovat s Kulturním a komunitním centrem a s Klubem seniorů Přeštice.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí a měst v celé České republice. Zvláště v poslední době nabývá rozměr udržitelnosti na významu a v následujících letech budou zejména z evropských prostředků podporovány takové aktivity, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Řada samospráv v udržitelnosti vidí důležitý aspekt rozvoje a cestu, kterou se chtějí vydat. Stejně tak to vidíme i my.

Chceme aktivně reagovat na změny klimatu a prostřednictvím vhodných opatření čelit následkům zmíněných změn ve městě. Připojíme se tak k největší iniciativě na světě, která se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením – Paktu starostů a primátorů. Ten v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Do dvou let tak zpracujeme akční plán pro udržitelnou energetiku a klima. Členství s sebou přináší strategický přístup, metodickou podporu, energetické úspory, zvýšení kvality života a také finanční prostředky na realizovaná opatření.

Podpora místní elektromobility, úsporná opatření na budovách, práce s vytápěním, to jsou jen jednotlivé střípky mozaiky, která v případě dobré práce vytváří kvalitní a funkční celek. Jak jsme uvedli výše, chceme podpořit elektromobilitu výstavbou dobíjecích stanic ve vybraných lokalitách. Pokud pro potřeby města pořídíme výhodně elektromobil, chtěli bychom, aby část energie čerpal ze solárních panelů, které chceme umístit na střechy veřejných budov. Dalším střípkem do mozaiky bude vypracování komplexního energetického auditu města, který nám poskytne lepší vhled do toho, kde a jak může město ušetřit nejen na provozních nákladech. Jsme si vědomi faktu, že vzhledem k současným cenám budou energie obecně velkým tématem nejen pro příští volební období. Naše město disponuje velmi kvalitní centrální soustavou pro výrobu a distribuci tepla, kterou ovšem dnes může využívat pouze část obyvatel žijících v bytových domech v centru města. Zaměříme se na rozvoj CZT tak, aby se k němu v ideálním případě mohly napojit další objekty i v rámci individuální bytové výstavby. Město aktuálně využívá teplo z kotelen využívajících bioplyn ze Střížova. Prověříme možnost rozšíření podobné technologie i do dalších výtopen v Přešticích a budeme se snažit rozšířit spolupráci s dalšími možnými výrobci bioplynu v okolí. Zpracujeme také koncepci podpory úsporných opatření pro individuální bytovou výstavbu. V neposlední řadě se zaměříme i na možnosti úspor energií na veřejném osvětlení a s tím spojenou eliminaci světelného smogu.

Současný růst cen energií mohl zkomplikovat život řadě občanů města. Pro pomoc obyvatelům v případě dalšího prohlubování energetické krize zřídíme kontaktní místo podpory. V neposlední řadě zajistíme bezplatnou poradnu pro obyvatele, která jim pomůže s návrhy možností modernizace jejich obydlí s ohledem na energeticky úsporná opatření a s podáváním žádostí o dotační tituly.

Odložené věci mohou sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny, nebo naopak na něco zcela jiného. Cílem Re-Use centra, které v Přešticích zřídíme, je opětovně využít předměty, které původní majitel odložil, minimalizovat tak vznik odpadů a prodloužit životní cykly již vzniklých výrobků. Princip Re-Use spočívá v bezplatném odložení již nepotřebných předmětů, které Re-Use centrum nabídne jiným. Pro konkrétní předmět tak zajistí jeho znovuvyužití.

Bezpečnost a prevence kriminality

Kvalita bydlení je zcela neoddělitelně spojena s pocitem bezpečí. Ve spolupráci se všemi dotčenými orgány budeme aktivně pracovat na zajištění pocitu bezpečí ve městě primárně prostřednictvím preventivních opatření. Stejně tak podpoříme zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci odstraňováním bariér – zajištěním kvalitních povrchů chodníků, přechodů pro pěší a efektivní organizací dopravy. Důležitým aspektem bezpečnosti je dobrá spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Přeštice. Tuto spolupráci budeme rozvíjet a podporovat. Neméně důležitá je pro nás podpora Jednotky dobrovolných hasičů Přeštice.

Ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR a na základě pocitové mapy občanů identifikujeme riziková místa na území města. Taková analýza bude základním podkladem pro rozvoj kamerového systému a pro další opatření vedoucí ke zlepšení situace.

Aktivně budeme využívat dostupných programů protidrogové prevence, kyberbezpečnosti a chování na internetu a dalšího rizikového jednání a budeme klást důraz na informovanost dětí a mládeže o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpoříme bezpečnou ranní cestu do školy. Připravíme motivační program pro dobrovolníky z řad aktivních seniorů a seniorek, kteří by v ranních hodinách asistovali na přechodech dětem na nejfrekventovanějších cestách. Připravíme kampaň „Přeštice proti šmejdům” jako sérii krátkých videí a pravidelných přednášek pro seniory. Přednášky budou přístupné veřejnosti a budou zpracovávat různá témata, jak nenaletět podvodníkům osobně, na internetu či na telefonu.

Odmítáme vznik nových ubytoven pro zahraniční pracovníky, kteří nemají k našemu městu žádný vztah. Budeme pracovat na prevenci a aktivním řešení situací v okolí již existujících ubytovacích zařízení (např. rozšířením kamerového systému, posílením dohledu i nabídky socializačních programů).

Události posledních týdnů ukazují, jak je pro město důležitá připravená a akceschopná Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Budeme dále podporovat činnost JSDH v Přešticích co do motivace dobrovolníků, tak i do kvalitního vybavení.