Přeskočit na obsah

MĚSTO S VIZÍ

Vědět, kam jdeme, je základním předpokladem strategického plánování a kvalitního a především kontinuálního rozvoje každého města. Jasná vize rozvoje pomáhá všem aktérům táhnout za jeden provaz směrem k jejímu naplnění. Formulace vize, podrobných cílů a konkrétních indikátorů v podobě kvalitních strategických a koncepčních dokumentů je těžištěm naší politiky. Bez vize se nerozvíjíme, jen bezcílně a nekoncepčně bloumáme.

Investice a rozvoj města

Hlavním parametrem každé investice musí být racionální zvážení nutnosti a potřebnosti daného projektu, očekávání občanů města, cenové strategie a pochopitelně také potenciální návratnosti vložených prostředků. Kvalitní strategie financování investic a rozvoje města se tak stává klíčovým dokumentem vymezujícím možnosti rozpočtu města, a tím napomáhá lepšímu řízení peněžních toků a efektivní přípravě plánovaných projektů.

Připravíme veřejný a online dostupný zásobník projektů města s popisem projektů a přehledem jednotlivých stavů – jaká dokumentace je pořízena, kolik bude projekt stát, předpokládané zahájení a ukončení atp. Projekty pak promítneme i na mapový podklad na městský GIS. Občané tak budou mít jednoduše dostupný a jasný přehled o investičních plánech města.

Připravíme Koncepci obnovy a údržby majetku jako doplnění pyramidy strategických a koncepčních dokumentů města. Pro město jako takové přináší takový dokument koncepční uchopení obnovy městského majetku, jasný výhled do budoucna (v kontextu přípravy projektových dokumentací atp.) a snazší možnost plánování výše alokace rozpočtu na obnovu pro roky následující (a v případě nutnosti její navýšení). Pro občany pak transparentní a veřejný dokument, kde mohou snadno dohledat plán města v obnově majetku a v případě potřeby jej na základě místní znalosti připomínkovat a upozorňovat na lokality, které by měly být prioritizovány. Dané má vazbu i na možnost hlášení závad prostřednictvím aplikace Munipolis (Mobilní rozhlas). Koncepce se bude dotýkat městských budov, infrastruktury a sítí, místních komunikací a chodníků i městského mobiliáře s návazností na jednotný vizuální styl města.

Zásady spolupráce s investory a developery jsou dokumentem, kterým si obec nastavuje pravidla pro spolupráci s investory při přípravě jejích stavebních projektů. Zásady stanoví podíl investorů na nákladech na veřejnou infrastrukturu včetně občanské vybavenosti, které projekty vyvolávají, a obec by je jinak nesla sama. Zásady jsou vhodným nástrojem zejména pro obce, které chtějí pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území. Jsou určeny i těm obcím, kterým jde o kvalitní výstavbu z urbanistického a architektonického hlediska. Díky zásadám se v obci vytvoří předvídatelné, transparentní a nediskriminační prostředí pro investory. Zároveň obci mohou zásady usnadnit například řešení nedostatku míst ve školách a školkách, kapacitu dopravní infrastruktury, kvalitu veřejných prostranství, nedostatek městských bytů apod. V následujícím období tento dokument v Přešticích připravíme a schválíme.

Brownfieldy (tj. nevyužívané a chátrající objekty) představují jednu z významných zátěží pro rozvoj současných měst. Zmapujeme veškeré nevyužívané a chátrající objekty na území města, včetně těch soukromých, a budeme aktivně působit na budoucí řešení a využití těchto lokalit, např. prostřednictvím výkupů a revitalizací s dostupnou podporou dotačních titulů.

Areál bývalého ZD Kbel od kostela až po hřbitov vnímáme jako zásadní rozvojovou plochu města, která vyžaduje revitalizaci. Stejně tak zásadní je rekonstrukce Smuteční síně tak, aby byla důstojným a reprezentativním prostorem. Na základě ideových návrhů připravíme veřejné projednání k budoucnosti této rozvojové plochy tak, aby na využití panovala co největší shoda. Na základě výstupů z projednání připravíme architektonickou soutěž na prostorové uchopení přestavby tohoto areálu tak, aby tato významná lokalita znovu plnohodnotně sloužila potřebám občanům města a důstojně dotvořila charakteristické a unikátní panorama chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Strategické plánování a řízení

Mít jasnou vizi, kam směřovat, souvisí se vším již uvedeným. Naše okolí a věci veřejné se nemohou rozvíjet správným směrem, pokud tento směr nebude jasně vytyčen. Proto je třeba vždy hledět do budoucnosti s jasnou představou a vědět, kam a proč směřujeme. Strategické dokumenty a plány nemají být jen něčím v šuplíku. Strategické dokumenty mají předně sloužit vedení města jako opora a plán. Proto takový dokument musí vznikat ve shodě napříč celým politickým spektrem tak, aby přežil přirozené obměny ve vedení města.

Strategický plán nemá být pouze výčtem několika projektů, ale uceleným dokumentem, který zahrnuje všechny aspekty rozvoje obce, a přitom zanechává dostatek volnosti jednotlivým politikům k přizpůsobení jejich vizí. Strategický plán by neměl být tvořen do šuplíku či jako pokus o „politické cvičení“. Strategický plán je nástrojem budoucích změn a prezentačním materiálem, jakým městem chceme být. Aktuální strategický plán je platný do roku 2024. S maximální péčí připravíme nový strategický plán na následné období. Chceme, aby šlo o plán dynamický a kvalitní, protože chceme dosáhnout změn v konkurenčním prostředí, chceme dlouhodobě zlepšit naši pozici a chceme se do budoucna vyhnout ad hoc rozhodování, které může být ze své podstaty špatné. Pro nový plán preferujeme metodu „Balanced Scorecard“. Strategický plán doplníme o pyramidu dílčích odborných koncepcí, které zpracujeme až do úrovně konkrétních aktivit, jejichž plán a plnění bude moci občan města sledovat online na webu města.

Strategické řízení je řízení zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Strategické řízení zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Tento typ řízení je tak zcela klíčový pro úspěšné řízení města a bezprostředně navazuje na doplnění struktury strategických dokumentů. Město velikosti Přeštic nelze řídit nahodile bez jasných plánů, koncepcí a strategických dokumentů, které udávají jasný směr a konečný cíl, ke kterému směřujeme. Po vzoru některých měst v ČR připravíme návrh přechodu z pyramidového, hierarchického a nepružného funkčního řízení na mnohem pružnější agendové procesní řízení.

Potenciál poradních komisí rady města není dlouhodobě efektivně využíván. Vážíme si ochoty nominovaných občanů města stát se součástí těchto orgánů a chceme naplno využít jejich odborné znalosti a nápady. Zaměříme se na zefektivnění fungování těchto komisí, zejména pak na pravidelné zasedání, pořizování zápisů z těchto zasedání a nebudeme se ostýchat na tyto orgány delegovat vybrané činnosti. Aktivně budeme podporovat jejich vlastní iniciativu a zajistíme účast zástupců vedení města a příslušných městských odborů na jejich jednání minimálně 1x ročně.