Přeskočit na obsah

ZDRAVÉ MĚSTO

Veřejný prostor a zeleň

Parky coby veřejná prostranství jsou nedílnou součástí všech měst. Jde o plochy, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas, zároveň také spoluvytvářejí kulturní městskou krajinu a plní důležitou estetickou i ekologickou funkci. Tím vším přispívají ke zvýšení kvality života ve městě. Jedním z našich cílů je citlivě kultivovat a revitalizovat vybraná veřejná prostranství na kvalitní a funkční veřejný prostor doplněný o prvky chytrého města (např. Wi-Fi hotspot, nabíjecí prvky atp.). V první etapě se zaměříme na park Kosmonautů. Další projekty, na jejichž přípravu bychom se rádi zaměřili, nastiňuje Územní studie sídelní zeleně z roku 2020. Jedná se například o příměstský relaxační park Cihelna či krajinný park v nivě řeky Úhlavy.

Záleží nám na architektonické a urbanistické kvalitě našeho města, protože ta úzce souvisí s kvalitou života našich obyvatel. Osvědčeným způsobem, jak ji zajistit a dodržet zákonné povinnosti, je dobře vypsaná architektonická soutěž. U klíčových a strategických projektů tak budeme trvat na realizaci architektonické soutěže. Tou zásadní, na které začneme pracovat, je revitalizace Masarykova náměstí a areálu ZD Kbel na Pohořku. Uvědomujeme si, že k takto cennému prostoru je nutné přistupovat velmi pečlivě. Je třeba nalézt optimální a komplexní řešení, které centrum města zatraktivní a přiláká obyvatele i turisty. Vypsání architektonické soutěže představuje transparentní způsob hledání nejvhodnějšího řešení. Zřídíme pracovní skupinu, která bude přípravu architektonické soutěže koordinovat. Prostor pro zapojení a vyjádření názoru dáme všem občanům města, spolkům i školám. Veškeré představy a podněty budou vyhodnoceny a využity pro přípravu podkladů k této soutěži.

Městský architekt je osobou, jehož úlohou je komplexní služba při rozvoji města či obce. Městský architekt vyhodnocuje připravované záměry z urbanistického, architektonického, funkčního, estetického a výtvarného hlediska, konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů, podílí se na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů a hájí zájmy města či obce při projednávání nadřazené dokumentace širšího území. Zřízení této pozice není samospásné řešení, ale vytváří předpoklad pro to, aby politici nerozhodovali bez odborných informací. Městský architekt je schopen poskytnout politikům města či obce odbornou oporu, argumenty pro eliminaci záměrů s potenciálně negativními dopady na žádoucí rozvoj města. Ve spolupráci s Českou komorou architektů zrealizujeme výběrové řízení a obsadíme pozici městského architekta.

V uplynulém volebním období vznikla Územní studie sídelní zeleně jakožto odborný koncepční dokument, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch. Studie analyzuje zeleň ve městě co do struktury, druhového složení, stability a pěstebního a zdravotního stavu a na tomto principu navrhuje a prioritizuje nápravná opatření. Na základě této studie vytvoříme akční plán, podle něhož budeme na pravidelné bázi obnovovat a doplňovat zeleň ve městě. Hlavním cílem je maximalizace stínu a ochlazování veřejného prostoru zejména v horkých letních měsících.

Dosud nevyužitý potenciál vidíme v tvorbě rekreačních zelených tras, které by propojily město s okolní krajinou a zároveň umožnily prostup přírody městem. Obnova polních cest je jedním z nejjednodušších nástrojů, jak podpořit zadržování vody v krajině. Jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou součástí velkých zemědělských bloků. Je však velmi snadné je obnovit, čímž se velká pole rozdělí. Kolem těchto cest je následně možné vytvořit zatravněné protierozní pásy a osadit je alejemi. Často jsou vhodné pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest, kterými napomůžeme prostupnosti krajiny pro vycházky a výlety. Běžná údržba všech krajinotvorných a protierozních opatření není pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat i ve spolupráci se zemědělci. Vytipujeme vhodné lokality pro obnovení historických cest a připravíme harmonogram realizace.

Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost samotného města. Ve velké míře se to týká grafického designu – reklam na provozovnách a samostatných nosičů mimo provozovny (outdoor reklama), městského mobiliáře či orientačního systému města. Vizuální smog podle odborníků negativně ovlivňuje pozornost řidičů na silnicích a dálnicích a podmínky k životu a zdraví osob, především ve městech. Řada měst v ČR problémy vizuálního smogu různými způsoby začíná řešit. Ve spolupráci s odborníky z oblasti kreativních průmyslů připravíme manuál dobré praxe s ilustracemi a s inspirativními příklady označování provozoven a reklamy v intravilánu města. Následným krokem bude příprava grantového schématu na redesign orientačního značení provozoven. To vše ruku v ruce s již zmiňovanou jednotnou vizuální identitou města pod dohledem městského architekta.

http://vizualnismog.info/

Doprava a cyklomobilita

Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řeší snad všechna větší města po celé republice. Jsme si vědomi toho, že nejinak je tomu i v Přešticích. Proto necháme zpracovat koncepci parkování ve městě. Hlavním účelem je najít řešení, které umožní, aby obyvatelé exponovaných lokalit města měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny, a zároveň také motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou, a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům. Součástí koncepce bude detailní analýza současného stavu, na jejímž základě budou formulována návazná opatření. Budeme důsledně trvat na dodržování normativů na parkovací místa v případě výstavby nových objektů a zároveň hledat efektivnější uspořádání v rámci regenerace stávajících sídlištních ploch.

Chystáme se pracovat na postupné realizaci cyklostezek, které propojí jednotlivé místní části s centrem a napojí město na již existující infrastrukturu v okolí a které budou využitelné např. i pro inline bruslaře. Zároveň budeme hledat řešení pro bezpečný pohyb cyklistů ve městě – cyklistické pruhy a další.

Elektromobilita je stále více zdůrazňovaným trendem v celé řadě aspektů dopravy. Jsme si nicméně dobře vědomi, že není všelékem. Naším cílem je aplikovat tento koncept v oblastech, kde to dává smysl. Uvnitř města může elektromobilita ulehčit životnímu prostředí. Proto se vyplatí o ní uvažovat v případech krátkých pravidelných cest po městě (např. elektroskútr, elektrokoloběžka či vozidlo pro městskou policii, multikára pro technické služby, elektromobil pro senior taxi atp.). Zároveň by mělo být cílem vytvořit potřebnou infrastrukturu pro občany města v podobě nabíjecích stanic na hlavních městských parkovištích.

Vzhledem k souvisejícím návrhům (např. koncept Senior Taxi) se zaměříme na analýzu městské MHD z pohledu nákladovosti v porovnání s intenzitou využívání. Na základě těchto dat vytvoříme návrhy na optimalizaci celého systému městské MHD.

Podpora rodin a seniorů

Pro usnadnění mobility seniorů ve městě připravíme a spustíme projekt Senior Taxi. Služba bude zajišťovat dopravu po městě a okolních obcích a bude určena pro občany starší 70 let nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Klienti se tak budou moci snadněji dopravit k lékaři, na poštu, na nákup nebo na úřad. V případě volné kapacity může služba sloužit i k rozvozu obědů.

Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Koncept je zde pro každého, kdo chce věnovat čas sám sobě, rozšířit si obzory a potkat nové přátele. Zároveň vůbec nezáleží na předchozím vzdělání a dosažené kvalifikaci. V současné době tuto oblast zastřešuje MAS Aktivios ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Za účelem pestré nabídky budeme usilovat o to, aby své pobočky U3V o město Přeštice rozšířila Západočeská univerzita v Plzni. Úspěšným absolventům poskytneme stipendium z městského rozpočtu.

V dnešní době je pro mladé rodiny stále obtížnější pořídit si vlastní bydlení. Města mohou prostřednictvím vlastních bytových fondů a vlastních projektů podpořit znevýhodněné a jinak ohrožené skupiny obyvatel. Připravíme, finančně podpoříme a pomůžeme realizovat projekty zajišťující dostupné či komunitní bydlení pro mladé, rodiny s dětmi a seniory. Komunitní bydlení má výhodu v možnosti sdílení (a tím úspory) zdrojů v jednom daném místě a také v podobě vzájemné podpory uvnitř komunity. Komunitní bydlení může být realizováno na místech stávajících brownfieldů, případně také v části revitalizovaného areálu ZD Kbel. Dále se, na základě nové územní studie, zaměříme na další možný a především postupný rozvoj obytné zóny Severní předměstí.

Podporujeme spolkové aktivity seniorů v Přešticích zaměřené na setkávání, navštěvování kulturních akcí (divadla, muzea, výlety…), účast na dobročinných projektech či na přednáškách a vzdělávacích akcích. Pro členy Klubu seniorů ve městě zajistíme přednostní účast na akcích pořádaných městem a slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech či službách.

Zřídíme funkci seniorského ombudsmana s pravidelnými úředními hodinami, který bude k dispozici pro seniory v nouzi. Pomůže s orientací v administrativě, s podáváním žádostí, s dávkami a případně dalším poradenstvím. Bude úzce spolupracovat s Kulturním a komunitním centrem a s Klubem seniorů Přeštice.

Udržitelný rozvoj

Chceme aktivně reagovat na změny klimatu a prostřednictvím vhodných opatření čelit následkům zmíněných změn ve městě. Připojíme se tak k největší iniciativě na světě, která se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením – Paktu starostů a primátorů. Ten v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Do dvou let tak zpracujeme akční plán pro udržitelnou energetiku a klima. Členství s sebou přináší strategický přístup, metodickou podporu, energetické úspory, zvýšení kvality života a také finanční prostředky na realizovaná opatření.

Podpora místní elektromobility, úsporná opatření na budovách, práce s vytápěním, to jsou jen jednotlivé střípky mozaiky, která v případě dobré práce vytváří kvalitní a funkční celek. Jak jsme uvedli výše, chceme podpořit elektromobilitu výstavbou dobíjecích stanic ve vybraných lokalitách. Pokud pro potřeby města pořídíme výhodně elektromobil, chtěli bychom, aby část energie čerpal ze solárních panelů, které chceme umístit na střechy veřejných budov. Dalším střípkem do mozaiky bude vypracování komplexního energetického auditu města, který nám poskytne lepší vhled do toho, kde a jak může město ušetřit nejen na provozních nákladech. Jsme si vědomi faktu, že vzhledem k současným cenám budou energie obecně velkým tématem nejen pro příští volební období. Naše město disponuje velmi kvalitní centrální soustavou pro výrobu a distribuci tepla, kterou ovšem dnes může využívat pouze část obyvatel žijících v bytových domech v centru města. Zaměříme se na rozvoj CZT tak, aby se k němu v ideálním případě mohly napojit další objekty i v rámci individuální bytové výstavby. Město aktuálně využívá teplo z kotelen využívajících bioplyn ze Střížova. Prověříme možnost rozšíření podobné technologie i do dalších výtopen v Přešticích a budeme se snažit rozšířit spolupráci s dalšími možnými výrobci bioplynu v okolí. Zpracujeme také koncepci podpory úsporných opatření pro individuální bytovou výstavbu. V neposlední řadě se zaměříme i na možnosti úspor energií na veřejném osvětlení a s tím spojenou eliminaci světelného smogu.

Současný růst cen energií mohl zkomplikovat život řadě občanů města. Pro pomoc obyvatelům v případě dalšího prohlubování energetické krize zřídíme kontaktní místo podpory. V neposlední řadě zajistíme bezplatnou poradnu pro obyvatele, která jim pomůže s návrhy možností modernizace jejich obydlí s ohledem na energeticky úsporná opatření a s podáváním žádostí o dotační tituly.

Odložené věci mohou sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny, nebo naopak na něco zcela jiného. Cílem Re-Use centra, které v Přešticích zřídíme, je opětovně využít předměty, které původní majitel odložil, minimalizovat tak vznik odpadů a prodloužit životní cykly již vzniklých výrobků. Princip Re-Use spočívá v bezplatném odložení již nepotřebných předmětů, které Re-Use centrum nabídne jiným. Pro konkrétní předmět tak zajistí jeho znovuvyužití.

Bezpečnost a prevence kriminality

Ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR a na základě pocitové mapy občanů identifikujeme riziková místa na území města. Taková analýza bude základním podkladem pro rozvoj kamerového systému a pro další opatření vedoucí ke zlepšení situace.

Aktivně budeme využívat dostupných programů protidrogové prevence, kyberbezpečnosti a chování na internetu a dalšího rizikového jednání a budeme klást důraz na informovanost dětí a mládeže o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpoříme bezpečnou ranní cestu do školy. Připravíme motivační program pro dobrovolníky z řad aktivních seniorů a seniorek, kteří by v ranních hodinách asistovali na přechodech dětem na nejfrekventovanějších cestách. Připravíme kampaň „Přeštice proti šmejdům” jako sérii krátkých videí a pravidelných přednášek pro seniory. Přednášky budou přístupné veřejnosti a budou zpracovávat různá témata, jak nenaletět podvodníkům osobně, na internetu či na telefonu.

Odmítáme vznik nových ubytoven pro zahraniční pracovníky, kteří nemají k našemu městu žádný vztah. Budeme pracovat na prevenci a aktivním řešení situací v okolí již existujících ubytovacích zařízení (např. rozšířením kamerového systému, posílením dohledu i nabídky socializačních programů).

Události posledních týdnů ukazují, jak je pro město důležitá připravená a akceschopná Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Budeme dále podporovat činnost JSDH v Přešticích co do motivace dobrovolníků, tak i do kvalitního vybavení.

OTEVŘENÉ MĚSTO

Otevřená a moderní radnice

Dlouhodobě prosazujeme ideu vysoké transparentnosti města vůči občanům. Z toho důvodu vedle dosud zveřejňovaných strohých informací v podobě zápisů a usnesení zastupitelstva budeme prosazovat též zveřejňování podkladů pro jednání tak, aby občané se zájmem o účast na jednání měli možnost se na něj připravit. Stejně tak podpoříme následné zveřejňování zvukového / videozáznamu jednání. To vše se zachováním všech nutných zásad formátu dokumentů, způsobu a termínů zveřejnění či anonymizace osobních údajů.

Portál občana zajišťuje elektronické vyřízení životních situací a poskytuje přehled o stavu jejich zpracování. Elektronická komunikace umožňuje nahradit osobní nebo poštovní kontakt mezi občanem a úřadem a vyřídit závazek či podání prostřednictvím elektronických on-line formulářů, a to i mimo úřední hodiny. Digitalizace s cílem usnadnění komunikace občana s městem je jednou z našich priorit. Naším cílem je být příkladem dobré praxe v oblasti digitalizace úřadu, a tím i minimalizovat nutnost osobního docházení. Budeme pracovat na dalším rozšiřováním služeb městského Portálu občana, zejména pak o co nejširší nabídku inteligentních on-line formulářů či možnost rezervace časů úředníků. Možnost osobního kontaktu však bude samozřejmě zachována.

https://portal.prestice-mesto.cz/portal/

Chcete vědět, jak město hospodaří a kolik co stojí? Naším cílem je modernizovat aktuálně využívaný online rozklikávací rozpočet města nejen co do vizuálního aspektu a uživatelské přívětivosti, ale i co do rozsahu poskytovaných informací. Jednou z možných cest je aplikace CityVizor. Aplikace přehledně zobrazuje rozpočet s vazbami na jednotlivé faktury a investice, úřední desku, smlouvy umístěné v registru smluv a celkově tok peněz. Umožňuje také stahovat statistická a účetní data.

https://cityvizor.cz/

Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb. Budeme nadále pracovat na rozvoji mapové aplikace GIS Přeštice s cílem vizualizace důležitých informací, které budou pomáhat a usnadňovat každodenní život obyvatelům Přeštic, podnikatelům, firmám i zaměstnancům městského úřadu a dalších městských organizací. Za užitečné považujeme doplnění zejména o vrstvy územního plánování, technické infrastruktury, záplavových území, volebních okrsků, odpadového hospodářství (umístění nádob na odpad), turistických cílů, naučných stezek, cyklotras, pasportu městského mobiliáře a zeleně, volnočasové infrastruktury a dalších.

Geoportál Přeštice (gepro.cz)

Moderní doba přináší vzrůstající potřebu komunikovat moderním a kvalitním způsobem. Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace města vůči veřejnosti. Kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho charakteru. Sjednocení vizuální identity města přináší na první pohled jasnou a srozumitelnou prezentaci aktivit města. Obyvatel i návštěvník se tak setkává se stejnými grafickými prvky na plakátu muzea, v programu místního kina i na oficiálních dokumentech úřadu. Akce, události i další aktivity se pak sdělují a propagují mnohem snáze než při rozbité identitě mnoha různých institucí. Neopomenutelnou funkci má vizuální identita města také navenek, zejména v cestovním ruchu. Nabízí možnost vyřešit kompletní prezentaci města od informačních brožur po orientační systémy. Ve spolupráci s organizací CzechDesign připravíme soutěž na jednotný vizuální styl města Přeštice.

Participace občanů

Chcete sami rozhodnout o využití části městského rozpočtu? Budeme prosazovat využití prvků participativního rozpočtování. Participativní rozpočet je moderním nástrojem, který si klade za cíl širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji vlastní obce. Město vyčlení část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, na co by daná částka měla být v následujícím roce využita. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskuzích, na kterých diskutují o tom, co a jak chtějí ve své obci změnit. Společné návrhy pak předkládají vedení města k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Celý proces je zakončen hlasováním občanů o tom, které návrhy má obec realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu, podporuje spolupráci mezi vedením města a občany, posiluje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a v neposlední řadě je studnicí nových nápadů pro rozvoj města.

https://www.participativni-rozpocet.cz/

Schopnost získávat zpětnou vazbu od občanů a podle toho rozhodovat je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje měst. Posílíme roli veřejných fór a veřejných projednání v rámci fungování města. Zpětná vazba a podněty od občanů jsou pro nás zcela zásadní.

Chceme znát názory a pocity občanů města, chceme znát místní problémy a cíleně je řešit. Kde lidé rádi tráví volný čas? Která místa respondenti označili za dopravně nebezpečná? Kde by občané měli rádi více zeleně? To vše a mnohem více zodpoví pocitové mapy. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Ve spolupráci s asociací Národní síť Zdravých měst ČR, jejímiž jsou Přeštice členem, budeme v pravidelných intervalech realizovat šetření prostřednictvím pocitové mapy, a ta se stane jedním z důležitých podkladů pro plánování investičních akcí, projektů a vytváření koncepcí města.

https://www.pocitovemapy.cz/

Skočice, Žerovice, Střížov s Vícovem a Zastávka mají právo aktivně promlouvat do dění ve městě. Zákon o obcích umožňuje obcím zřízení tzv. osadních výborů. Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům a dalším rozhodnutím, pokud se dané části obce týkají. Zároveň požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Místním částem města Přeštice zřízení osadních výborů umožníme a budeme je k tomu motivovat.

Komunikace a komunikační kanály

Webové stránky města jsou jedním ze základních komunikačních kanálů a rozcestníkem, kde by měl občan bez problémů najít veškeré potřebné informace – od aktualit a pozvánek na akce, přes návody pro všechny životní situace, až po vyhlášky a další formální dokumenty města. Přes obrovské množství informací musejí být webové stránky jednoduché a intuitivní. Webové stránky našeho města mají v tomto ohledu řadu nedostatků. V některých případech nepřehledná struktura, potřeba mnoha kliknutí pro dohledání informace a co je zásadní, web není responzivní na mobilních zařízeních. Dle odborníků by měl být cyklus obnovy webových stránek 10 let. My tuto modernizaci zajistíme s důrazem na moderní vzhled, uživatelskou příjemnost (UX design) a kompatibilitu s mobilními zařízeními.

Komunikace v dnešní době nemůže být jen jednosměrná (ze strany města směrem k občanům), ale měla by být obousměrná za účelem diskuze a získávání zpětné vazby. Cítíme, že má naše město rezervy v rychlé a operativní komunikaci. Rychlost komunikace a obousměrnou interakci nabízejí právě sociální sítě. Dnes již standardní komunikační kanál měst v ČR, který však Přeštice stále nevyužívají.

V uplynulém období město začalo využívat aplikaci Mobilní rozhlas, která se v nedávné době přejmenovala na Munipolis. Tato aplikace nabízí široké spektrum možností, jak efektivně komunikovat s občany města nejen co do obsahu, ale i co do komunikačních kanálů. V současné době se aplikace využívá bez jasných pravidel a formy, někdy až na hranici spamování, které může mít za příčinu odliv uživatelů. Naším cílem je prostřednictvím komunikační strategie nastavit jasná pravidla a formu příspěvků a zpráv, vylepšit jejich grafickou podobu, nabídnout občanům pravidelné a tematické newslettery o dění ve městě (sport, kultura, kalendář akcí), a posunout tak komunikaci prostřednictvím tohoto kanálu na kvalitativně vyšší úroveň.

https://www.munipolis.cz/

Přeštické noviny jsou tradičním městských zpravodajem. Naším cílem je, ve spolupráci s vámi občany, prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost s formou a obsahem a vaše očekávání od tohoto periodika. Na základě zpětné vazby se zaměříme na modernizaci a revizi novin. Cílem je zejména vyšší informační hodnota ve smyslu plánů města a dění ve městě a zpřehlednění struktury v podobě koncentrace reklam a inzerce mimo obsahové části novin. Znovu vytvoříme aktivní a nezávislou redakční radu novin, která v současné době nefunguje. Taktéž revidujeme zastaralá a evidentně neplatící pravidla Rady města pro fungování Přeštických novin. Naším konečným cílem jsou Přeštické noviny jako tradiční městský zpravodaj se zajímavým a hodnotným obsahem zdarma v každé schránce, nikoliv jako placené periodikum.

MĚSTO S VIZÍ

Investice a rozvoj města

Připravíme veřejný a online dostupný zásobník projektů města s popisem projektů a přehledem jednotlivých stavů – jaká dokumentace je pořízena, kolik bude projekt stát, předpokládané zahájení a ukončení atp. Projekty pak promítneme i na mapový podklad na městský GIS. Občané tak budou mít jednoduše dostupný a jasný přehled o investičních plánech města.

Připravíme Koncepci obnovy a údržby majetku jako doplnění pyramidy strategických a koncepčních dokumentů města. Pro město jako takové přináší takový dokument koncepční uchopení obnovy městského majetku, jasný výhled do budoucna (v kontextu přípravy projektových dokumentací atp.) a snazší možnost plánování výše alokace rozpočtu na obnovu pro roky následující (a v případě nutnosti její navýšení). Pro občany pak transparentní a veřejný dokument, kde mohou snadno dohledat plán města v obnově majetku a v případě potřeby jej na základě místní znalosti připomínkovat a upozorňovat na lokality, které by měly být prioritizovány. Dané má vazbu i na možnost hlášení závad prostřednictvím aplikace Munipolis (Mobilní rozhlas). Koncepce se bude dotýkat městských budov, infrastruktury a sítí, místních komunikací a chodníků i městského mobiliáře s návazností na jednotný vizuální styl města.

Zásady spolupráce s investory a developery jsou dokumentem, kterým si obec nastavuje pravidla pro spolupráci s investory při přípravě jejích stavebních projektů. Zásady stanoví podíl investorů na nákladech na veřejnou infrastrukturu včetně občanské vybavenosti, které projekty vyvolávají, a obec by je jinak nesla sama. Zásady jsou vhodným nástrojem zejména pro obce, které chtějí pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území. Jsou určeny i těm obcím, kterým jde o kvalitní výstavbu z urbanistického a architektonického hlediska. Díky zásadám se v obci vytvoří předvídatelné, transparentní a nediskriminační prostředí pro investory. Zároveň obci mohou zásady usnadnit například řešení nedostatku míst ve školách a školkách, kapacitu dopravní infrastruktury, kvalitu veřejných prostranství, nedostatek městských bytů apod. V následujícím období tento dokument v Přešticích připravíme a schválíme.

Brownfieldy (tj. nevyužívané a chátrající objekty) představují jednu z významných zátěží pro rozvoj současných měst. Zmapujeme veškeré nevyužívané a chátrající objekty na území města, včetně těch soukromých, a budeme aktivně působit na budoucí řešení a využití těchto lokalit, např. prostřednictvím výkupů a revitalizací s dostupnou podporou dotačních titulů.

Areál bývalého ZD Kbel od kostela až po hřbitov vnímáme jako zásadní rozvojovou plochu města, která vyžaduje revitalizaci. Stejně tak zásadní je rekonstrukce Smuteční síně tak, aby byla důstojným a reprezentativním prostorem. Na základě ideových návrhů připravíme veřejné projednání k budoucnosti této rozvojové plochy tak, aby na využití panovala co největší shoda. Na základě výstupů z projednání připravíme architektonickou soutěž na prostorové uchopení přestavby tohoto areálu tak, aby tato významná lokalita znovu plnohodnotně sloužila potřebám občanům města a důstojně dotvořila charakteristické a unikátní panorama chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Strategické plánování a řízení

Strategický plán nemá být pouze výčtem několika projektů, ale uceleným dokumentem, který zahrnuje všechny aspekty rozvoje obce, a přitom zanechává dostatek volnosti jednotlivým politikům k přizpůsobení jejich vizí. Strategický plán by neměl být tvořen do šuplíku či jako pokus o „politické cvičení“. Strategický plán je nástrojem budoucích změn a prezentačním materiálem, jakým městem chceme být. Aktuální strategický plán je platný do roku 2024. S maximální péčí připravíme nový strategický plán na následné období. Chceme, aby šlo o plán dynamický a kvalitní, protože chceme dosáhnout změn v konkurenčním prostředí, chceme dlouhodobě zlepšit naši pozici a chceme se do budoucna vyhnout ad hoc rozhodování, které může být ze své podstaty špatné. Pro nový plán preferujeme metodu „Balanced Scorecard“. Strategický plán doplníme o pyramidu dílčích odborných koncepcí, které zpracujeme až do úrovně konkrétních aktivit, jejichž plán a plnění bude moci občan města sledovat online na webu města.

Strategické řízení je řízení zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Strategické řízení zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Tento typ řízení je tak zcela klíčový pro úspěšné řízení města a bezprostředně navazuje na doplnění struktury strategických dokumentů. Město velikosti Přeštic nelze řídit nahodile bez jasných plánů, koncepcí a strategických dokumentů, které udávají jasný směr a konečný cíl, ke kterému směřujeme. Po vzoru některých měst v ČR připravíme návrh přechodu z pyramidového, hierarchického a nepružného funkčního řízení na mnohem pružnější agendové procesní řízení.

Potenciál poradních komisí rady města není dlouhodobě efektivně využíván. Vážíme si ochoty nominovaných občanů města stát se součástí těchto orgánů a chceme naplno využít jejich odborné znalosti a nápady. Zaměříme se na zefektivnění fungování těchto komisí, zejména pak na pravidelné zasedání, pořizování zápisů z těchto zasedání a nebudeme se ostýchat na tyto orgány delegovat vybrané činnosti. Aktivně budeme podporovat jejich vlastní iniciativu a zajistíme účast zástupců vedení města a příslušných městských odborů na jejich jednání minimálně 1x ročně.

ŽIVÉ MĚSTO

Školství a mimoškolní vzdělávání

Polytechnické vzdělávání je komplex vědomostí z přírodovědné, technické a environmentální oblasti. Přispívá k rozšiřování poznatků, ale i k vytváření pracovních dovedností a návyků, které žáci využijí v běžném a později i pracovním životě. Ve spolupráci se základní školou a specializovanými institucemi v Plzeňském kraji budeme podporovat nabídku tohoto typu vzdělávání například formou tematických projektových dnů či technicky zaměřených kroužků (např. robotika) ve spojení s exkurzemi ve firmách s názornou ukázkou uplatnění.

Školní fóra jsou novým a rozšiřujícím se fenoménem v oblasti participace. Studenti jsou budoucími uživateli služeb samosprávy a měli by tam mít možnost vyjádřit svůj pohled na budoucnost města. Školní fóra představují důležitý nástroj pro povzbuzení mladé generace k aktivnímu zapojení do rozvoje města, podporují angažovanost a rozvíjí sebevědomí při formulaci vlastních názorů. Zasadíme se o pořádání školních fór na pravidelné bázi za metodické pomoci Národní sítě Zdravých měst ČR.

Oceňujeme již nyní pestrou nabídku různorodých besed, přednášek a kurzů, které nabízejí ať již příspěvkové organizace města, jako Kulturní a komunitní centrum, Dům historie Přešticka či městská knihovna nebo spolky, jako např. Spolek pro záchranu historických památek Přešticka. Budeme tyto aktivity nadále podporovat a především pomůžeme s propagací těchto akcí tak, aby se dostaly k co nejširšímu publiku. Stávající nabídku se pokusíme doplnit o nové prvky, jako například o aktivní podporu podnikavosti obyvatel (společně s iniciativou Podnikni to!) v podobě kurzů, ze kterých mohou vzejít noví regionální podnikatelé se zajímavými projekty, taneční kurzy pro dospělé či kurzy z oblasti gastronomie.

Sport a volný čas

Chceme v diskusi se spolky docílit úpravy současného dotačního programu města tak, aby bylo více předvídatelné pokrytí významné části režijních nákladů spolkům. Změnou pravidel umožnit podporu akcí spolků pro veřejnost po celý rok, což aktuálně nastavená pravidla neumožňují. Současně vytvořit mechanismus pro drobné doplnění žádostí během roku tak, aby mohly spolky pružně reagovat na jejich aktuální situaci.  Celkově zjednodušit administraci dotace a více podporovat aktivní spolky a sportovní oddíly.  Podporu neformálních skupin zajistit prostřednictvím samostatného dotačního titulu.

V současné době město nedisponuje sportovní halou, která by na základě svých parametrů co do velikosti či kapacity diváků mohla hostit zajímavá klání i nadregionálního charakteru a zároveň poskytovala kvalitní a moderní zázemí místním sportovním klubům. Školní tělocvičny bohužel nemají požadovanou velikost a kapacitu, hala TJ je již v technicky nevyhovujícím stavu. Připravíme studii proveditelnosti sportovní haly, která nabídne možnosti a varianty řešení tohoto problému.

Projekt aquaparku se podařilo dostat do finální fáze připravenosti a dokonce na realizaci získat i dotaci. Bohužel současný vývoj ekonomiky, cen stavebního materiálu a energií finální realizaci příliš nenahrává. Finální realizaci bude nutné pečlivě zvážit nejen co do investičních nákladů, ale i co do nákladů na provoz celého zařízení. Nadále tento projekt podporujeme, nicméně jeho realizace nesmí ohrozit zdravé hospodaření města pro roky následující. Dále se však chceme zaměřit na nabídku venkovního koupání a relaxačních zón v horkých letních měsících, např. po vzoru Nýrska a Nýřan či v přírodní formě (Blovice aj.). V souvislosti s vybudováním cyklostezky se pro tyto účely může nabízet např. i mezera navíc lokalita skočického koupaliště.

Naším cílem je zavedení jednotného rezervačního systému pro sportovní a kulturní infrastrukturu ve městě bez rozdílu vlastnictví a s propojením na související služby. S daným souvisí i propagace a koordinovaný postup při plánování akcí pro veřejnost pro dosažení žádoucích synergií a pro optimalizaci využití volnočasových kapacit ve městě.

Kultura a cestovní ruch

I v souvislosti s výstavbou obchvatu bude muset město pracovat na své propagaci a atraktivitě tak, aby bylo živým centrem jižního Plzeňska. Připravíme strategii pro kulturu a cestovní ruch, která přinese komplexní pojetí destinačního managementu regionu Přešticka. Naším cílem je vytvořit jednotnou komunikaci a propagaci, destinační web, který bude aktivně propagovat náš region, turistické cíle, pamětihodnosti, podniky a přiláká do města návštěvníky. Zároveň budeme pracovat na dalším rozvoji a zatraktivnění lokality využitím plného potenciálu našeho města. Nabízí se způsob zpřístupnění přeštického chrámu, propagace celostátně proslaveného přeštického prasete např. obnovením jeho chovu, realizace nových turistických tras a cílů a doplnění infrastruktury např. nabíjecími stanicemi pro elektrokola.

Jako součást podpory trávení volného času a možnosti procházek a výletů v okolí města se zaměříme na možnost dostupnosti oblastí Vícova, Střížova a Obecního lesa, které jsou v současné době dostupné pouze po silnici. Zahájíme práce na přípravě lávky k vícovskému kostelu, která celou oblast zpřístupní. Obnovou některé z historických cest pak bude možné napojit napojit se na Obecní les, který je z velké části lesem městským. Vznikne tak ucelený vycházkový okruh zahrnující i bike park na Prioru. Vrchol Střížov navíc může poskytovat krásné výhledy na naše město a s rozhlednou může představovat nový atraktivní turistický cíl v širším okolí.

Město Přeštice dlouhodobě trápí absence reprezentativního prostoru pro pořádání společenských akcí. Tato skutečnost dokonce vedla až k pořádání těchto akcí mimo území města. V rámci studie proveditelnosti připravíme návrhy řešení, jakým způsobem by ve městě mohl vzniknout reprezentativní sál s dostatečnou kapacitou pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů ale i konferencí a výstav. Nabízí se např. realizace v areálu ZD Kbel nebo multifunkční pojetí společně se sportovní halou.

Podpora podnikání

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách. Zároveň je to jeden ze způsobů, jak podpořit a zviditelnit lokální producenty. Na úrovni mikroregionu budeme usilovat o vznik regionální značky Přešticko a na její systematické propagaci. Zároveň se zaměříme na podporu místních producentů formou odběrů jejich produktů pro potřeby města a jeho podřízených organizací. Vlastní regionální značka pak slouží nejen k propagaci místních produktů, ale zároveň je i jedním ze střípků koncepční podpory místního cestovního ruchu.

Symbióza veřejného a soukromého sektoru představuje jeden ze základních předpokladů zdravého rozvoje území. Ve spolupráci s místními firmami a podniky připravíme návrh zřízení Nadačního fondu na podporu sportu, kultury a občanských aktivit. Účelem fondu bude zajišťování finanční a materiální podpory spolků, poskytování příspěvků na podporu a rozvoj významným sportovním, kulturním a společenským akcím konaným na území města, poskytování příspěvků na sociální projekty a aktivity subjektů se zaměřením na podporu zdravotně postižených, handicapovaných a seniorů, poskytování příspěvků na podporu nadstandardního vzdělávání a významných vzdělávacích aktivit školám a školským zařízením a poskytování příspěvků osobám pracujícím jako dobrovolníci s dětmi a mládeží.

Hlavním cílem setkávání města a podnikatelů je nastavení vzájemně přínosné spolupráce. Je to příležitost posílit otevřený přístup města ke svým podnikatelům jako subjektům, které zvyšují lokální zaměstnanost a spoluvytvářejí místní komunitu. Tyto akce přinášejí městům a obcím cennou zpětnou vazbu k jejich plánům a aktivitám. Zároveň získají reálný přehled o tématech, která podnikatelské subjekty řeší, a o aktuálních příležitostech k vzájemné spolupráci. Podnikatelům setkání přinesou strategické informace o budoucím vývoji města a zvýší pocit sounáležitosti k lokalitě, ve které se s nimi počítá. V roční periodě budeme pořádat setkání s podnikateli ve městě.

V rámci podpory podnikání se chceme zaměřit především na podporu místních živnostníků, malých a středních podniků. Ty sice zpravidla nenabízejí velký počet pracovních míst a jejich obrat je limitován, přesto patří mezi významné aktéry podílející se na rozvoji regionů. Zároveň stojíme o společnosti s vysokou přidanou hodnotou, přinášející do města vlastní know-how, inovace a práci pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Město Přeštice má volné plochy určené pro podnikání v průmyslové zóně ve směru na Skočice. Zasadíme se o to, aby tyto pozemky byly využity zejména k dalšímu rozvoji místních firem s inovativní výrobou a vyšším potenciálem růstu a přílivu firem, které diverzifikují nabídku pracovních míst a posunou ji dále směrem k uplatnění vyšších kvalifikací a vyšším mzdám.