Přeskočit na obsah

ZDRAVÉ MĚSTO

Podpora místní elektromobility, úsporná opatření na budovách, práce s vytápěním, to jsou jen jednotlivé střípky mozaiky, která v případě dobré práce vytváří kvalitní a funkční celek. Jak jsme uvedli výše, chceme podpořit elektromobilitu výstavbou dobíjecích stanic ve vybraných lokalitách. Pokud pro potřeby města pořídíme výhodně elektromobil, chtěli bychom, aby část energie čerpal ze solárních panelů, které chceme umístit na střechy veřejných budov. Dalším střípkem do mozaiky bude vypracování komplexního energetického auditu města, který nám poskytne lepší vhled do toho, kde a jak může město ušetřit nejen na provozních nákladech. Jsme si vědomi faktu, že vzhledem k současným cenám budou energie obecně velkým tématem nejen pro příští volební období. Naše město disponuje velmi kvalitní centrální soustavou pro výrobu a distribuci tepla, kterou ovšem dnes může využívat pouze část obyvatel žijících v bytových domech v centru města. Zaměříme se na rozvoj CZT tak, aby se k němu v ideálním případě mohly napojit další objekty i v rámci individuální bytové výstavby. Město aktuálně využívá teplo z kotelen využívajících bioplyn ze Střížova. Prověříme možnost rozšíření podobné technologie i do dalších výtopen v Přešticích a budeme se snažit rozšířit spolupráci s dalšími možnými výrobci bioplynu v okolí. Zpracujeme také koncepci podpory úsporných opatření pro individuální bytovou výstavbu. V neposlední řadě se zaměříme i na možnosti úspor energií na veřejném osvětlení a s tím spojenou eliminaci světelného smogu.

Současný růst cen energií mohl zkomplikovat život řadě občanů města. Pro pomoc obyvatelům v případě dalšího prohlubování energetické krize zřídíme kontaktní místo podpory. V neposlední řadě zajistíme bezplatnou poradnu pro obyvatele, která jim pomůže s návrhy možností modernizace jejich obydlí s ohledem na energeticky úsporná opatření a s podáváním žádostí o dotační tituly.

V dnešní době je pro mladé rodiny stále obtížnější pořídit si vlastní bydlení. Města mohou prostřednictvím vlastních bytových fondů a vlastních projektů podpořit znevýhodněné a jinak ohrožené skupiny obyvatel. Připravíme, finančně podpoříme a pomůžeme realizovat projekty zajišťující dostupné či komunitní bydlení pro mladé, rodiny s dětmi a seniory. Komunitní bydlení má výhodu v možnosti sdílení (a tím úspory) zdrojů v jednom daném místě a také v podobě vzájemné podpory uvnitř komunity. Komunitní bydlení může být realizováno na místech stávajících brownfieldů, případně také v části revitalizovaného areálu ZD Kbel. Dále se, na základě nové územní studie, zaměříme na další možný a především postupný rozvoj obytné zóny Severní předměstí.

Parky coby veřejná prostranství jsou nedílnou součástí všech měst. Jde o plochy, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas, zároveň také spoluvytvářejí kulturní městskou krajinu a plní důležitou estetickou i ekologickou funkci. Tím vším přispívají ke zvýšení kvality života ve městě. Jedním z našich cílů je citlivě kultivovat a revitalizovat vybraná veřejná prostranství na kvalitní a funkční veřejný prostor doplněný o prvky chytrého města (např. Wi-Fi hotspot, nabíjecí prvky atp.). V první etapě se zaměříme na park Kosmonautů. Další projekty, na jejichž přípravu bychom se rádi zaměřili, nastiňuje Územní studie sídelní zeleně z roku 2020. Jedná se například o příměstský relaxační park Cihelna či krajinný park v nivě řeky Úhlavy.

Městský architekt je osobou, jehož úlohou je komplexní služba při rozvoji města či obce. Městský architekt vyhodnocuje připravované záměry z urbanistického, architektonického, funkčního, estetického a výtvarného hlediska, konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů, podílí se na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů a hájí zájmy města či obce při projednávání nadřazené dokumentace širšího území. Zřízení této pozice není samospásné řešení, ale vytváří předpoklad pro to, aby politici nerozhodovali bez odborných informací. Městský architekt je schopen poskytnout politikům města či obce odbornou oporu, argumenty pro eliminaci záměrů s potenciálně negativními dopady na žádoucí rozvoj města. Ve spolupráci s Českou komorou architektů zrealizujeme výběrové řízení a obsadíme pozici městského architekta.

V uplynulém volebním období vznikla Územní studie sídelní zeleně jakožto odborný koncepční dokument, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch. Studie analyzuje zeleň ve městě co do struktury, druhového složení, stability a pěstebního a zdravotního stavu a na tomto principu navrhuje a prioritizuje nápravná opatření. Na základě této studie vytvoříme akční plán, podle něhož budeme na pravidelné bázi obnovovat a doplňovat zeleň ve městě. Hlavním cílem je maximalizace stínu a ochlazování veřejného prostoru zejména v horkých letních měsících.

Chystáme se pracovat na postupné realizaci cyklostezek, které propojí jednotlivé místní části s centrem a napojí město na již existující infrastrukturu v okolí a které budou využitelné např. i pro inline bruslaře. Zároveň budeme hledat řešení pro bezpečný pohyb cyklistů ve městě – cyklistické pruhy a další.

OTEVŘENÉ MĚSTO

Chcete sami rozhodnout o využití části městského rozpočtu? Budeme prosazovat využití prvků participativního rozpočtování. Participativní rozpočet je moderním nástrojem, který si klade za cíl širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji vlastní obce. Město vyčlení část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, na co by daná částka měla být v následujícím roce využita. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskuzích, na kterých diskutují o tom, co a jak chtějí ve své obci změnit. Společné návrhy pak předkládají vedení města k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Celý proces je zakončen hlasováním občanů o tom, které návrhy má obec realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu, podporuje spolupráci mezi vedením města a občany, posiluje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a v neposlední řadě je studnicí nových nápadů pro rozvoj města.

https://www.participativni-rozpocet.cz/

Webové stránky města jsou jedním ze základních komunikačních kanálů a rozcestníkem, kde by měl občan bez problémů najít veškeré potřebné informace – od aktualit a pozvánek na akce, přes návody pro všechny životní situace, až po vyhlášky a další formální dokumenty města. Přes obrovské množství informací musejí být webové stránky jednoduché a intuitivní. Webové stránky našeho města mají v tomto ohledu řadu nedostatků. V některých případech nepřehledná struktura, potřeba mnoha kliknutí pro dohledání informace a co je zásadní, web není responzivní na mobilních zařízeních. Dle odborníků by měl být cyklus obnovy webových stránek 10 let. My tuto modernizaci zajistíme s důrazem na moderní vzhled, uživatelskou příjemnost (UX design) a kompatibilitu s mobilními zařízeními.

Komunikace v dnešní době nemůže být jen jednosměrná (ze strany města směrem k občanům), ale měla by být obousměrná za účelem diskuze a získávání zpětné vazby. Cítíme, že má naše město rezervy v rychlé a operativní komunikaci. Rychlost komunikace a obousměrnou interakci nabízejí právě sociální sítě. Dnes již standardní komunikační kanál měst v ČR, který však Přeštice stále nevyužívají.

Přeštické noviny jsou tradičním městských zpravodajem. Naším cílem je, ve spolupráci s vámi občany, prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost s formou a obsahem a vaše očekávání od tohoto periodika. Na základě zpětné vazby se zaměříme na modernizaci a revizi novin. Cílem je zejména vyšší informační hodnota ve smyslu plánů města a dění ve městě a zpřehlednění struktury v podobě koncentrace reklam a inzerce mimo obsahové části novin. Znovu vytvoříme aktivní a nezávislou redakční radu novin, která v současné době nefunguje. Taktéž revidujeme zastaralá a evidentně neplatící pravidla Rady města pro fungování Přeštických novin. Naším konečným cílem jsou Přeštické noviny jako tradiční městský zpravodaj se zajímavým a hodnotným obsahem zdarma v každé schránce, nikoliv jako placené periodikum.

Moderní doba přináší vzrůstající potřebu komunikovat moderním a kvalitním způsobem. Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace města vůči veřejnosti. Kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho charakteru. Sjednocení vizuální identity města přináší na první pohled jasnou a srozumitelnou prezentaci aktivit města. Obyvatel i návštěvník se tak setkává se stejnými grafickými prvky na plakátu muzea, v programu místního kina i na oficiálních dokumentech úřadu. Akce, události i další aktivity se pak sdělují a propagují mnohem snáze než při rozbité identitě mnoha různých institucí. Neopomenutelnou funkci má vizuální identita města také navenek, zejména v cestovním ruchu. Nabízí možnost vyřešit kompletní prezentaci města od informačních brožur po orientační systémy. Ve spolupráci s organizací CzechDesign připravíme soutěž na jednotný vizuální styl města Přeštice.

MĚSTO S VIZÍ

Připravíme Koncepci obnovy a údržby majetku jako doplnění pyramidy strategických a koncepčních dokumentů města. Pro město jako takové přináší takový dokument koncepční uchopení obnovy městského majetku, jasný výhled do budoucna (v kontextu přípravy projektových dokumentací atp.) a snazší možnost plánování výše alokace rozpočtu na obnovu pro roky následující (a v případě nutnosti její navýšení). Pro občany pak transparentní a veřejný dokument, kde mohou snadno dohledat plán města v obnově majetku a v případě potřeby jej na základě místní znalosti připomínkovat a upozorňovat na lokality, které by měly být prioritizovány. Dané má vazbu i na možnost hlášení závad prostřednictvím aplikace Munipolis (Mobilní rozhlas). Koncepce se bude dotýkat městských budov, infrastruktury a sítí, místních komunikací a chodníků i městského mobiliáře s návazností na jednotný vizuální styl města.

Zásady spolupráce s investory a developery jsou dokumentem, kterým si obec nastavuje pravidla pro spolupráci s investory při přípravě jejích stavebních projektů. Zásady stanoví podíl investorů na nákladech na veřejnou infrastrukturu včetně občanské vybavenosti, které projekty vyvolávají, a obec by je jinak nesla sama. Zásady jsou vhodným nástrojem zejména pro obce, které chtějí pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území. Jsou určeny i těm obcím, kterým jde o kvalitní výstavbu z urbanistického a architektonického hlediska. Díky zásadám se v obci vytvoří předvídatelné, transparentní a nediskriminační prostředí pro investory. Zároveň obci mohou zásady usnadnit například řešení nedostatku míst ve školách a školkách, kapacitu dopravní infrastruktury, kvalitu veřejných prostranství, nedostatek městských bytů apod. V následujícím období tento dokument v Přešticích připravíme a schválíme.

Brownfieldy (tj. nevyužívané a chátrající objekty) představují jednu z významných zátěží pro rozvoj současných měst. Zmapujeme veškeré nevyužívané a chátrající objekty na území města, včetně těch soukromých, a budeme aktivně působit na budoucí řešení a využití těchto lokalit, např. prostřednictvím výkupů a revitalizací s dostupnou podporou dotačních titulů.

Areál bývalého ZD Kbel od kostela až po hřbitov vnímáme jako zásadní rozvojovou plochu města, která vyžaduje revitalizaci. Stejně tak zásadní je rekonstrukce Smuteční síně tak, aby byla důstojným a reprezentativním prostorem. Na základě ideových návrhů připravíme veřejné projednání k budoucnosti této rozvojové plochy tak, aby na využití panovala co největší shoda. Na základě výstupů z projednání připravíme architektonickou soutěž na prostorové uchopení přestavby tohoto areálu tak, aby tato významná lokalita znovu plnohodnotně sloužila potřebám občanům města a důstojně dotvořila charakteristické a unikátní panorama chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Potenciál poradních komisí rady města není dlouhodobě efektivně využíván. Vážíme si ochoty nominovaných občanů města stát se součástí těchto orgánů a chceme naplno využít jejich odborné znalosti a nápady. Zaměříme se na zefektivnění fungování těchto komisí, zejména pak na pravidelné zasedání, pořizování zápisů z těchto zasedání a nebudeme se ostýchat na tyto orgány delegovat vybrané činnosti. Aktivně budeme podporovat jejich vlastní iniciativu a zajistíme účast zástupců vedení města a příslušných městských odborů na jejich jednání minimálně 1x ročně.

ŽIVÉ MĚSTO

Chceme v diskusi se spolky docílit úpravy současného dotačního programu města tak, aby bylo více předvídatelné pokrytí významné části režijních nákladů spolkům. Změnou pravidel umožnit podporu akcí spolků pro veřejnost po celý rok, což aktuálně nastavená pravidla neumožňují. Současně vytvořit mechanismus pro drobné doplnění žádostí během roku tak, aby mohly spolky pružně reagovat na jejich aktuální situaci.  Celkově zjednodušit administraci dotace a více podporovat aktivní spolky a sportovní oddíly.  Podporu neformálních skupin zajistit prostřednictvím samostatného dotačního titulu.

V současné době město nedisponuje sportovní halou, která by na základě svých parametrů co do velikosti či kapacity diváků mohla hostit zajímavá klání i nadregionálního charakteru a zároveň poskytovala kvalitní a moderní zázemí místním sportovním klubům. Školní tělocvičny bohužel nemají požadovanou velikost a kapacitu, hala TJ je již v technicky nevyhovujícím stavu. Připravíme studii proveditelnosti sportovní haly, která nabídne možnosti a varianty řešení tohoto problému.

Projekt aquaparku se podařilo dostat do finální fáze připravenosti a dokonce na realizaci získat i dotaci. Bohužel současný vývoj ekonomiky, cen stavebního materiálu a energií finální realizaci příliš nenahrává. Finální realizaci bude nutné pečlivě zvážit nejen co do investičních nákladů, ale i co do nákladů na provoz celého zařízení. Nadále tento projekt podporujeme, nicméně jeho realizace nesmí ohrozit zdravé hospodaření města pro roky následující. Dále se však chceme zaměřit na nabídku venkovního koupání a relaxačních zón v horkých letních měsících, např. po vzoru Nýrska a Nýřan či v přírodní formě (Blovice aj.). V souvislosti s vybudováním cyklostezky se pro tyto účely může nabízet např. i mezera navíc lokalita skočického koupaliště.

Jako součást podpory trávení volného času a možnosti procházek a výletů v okolí města se zaměříme na možnost dostupnosti oblastí Vícova, Střížova a Obecního lesa, které jsou v současné době dostupné pouze po silnici. Zahájíme práce na přípravě lávky k vícovskému kostelu, která celou oblast zpřístupní. Obnovou některé z historických cest pak bude možné napojit napojit se na Obecní les, který je z velké části lesem městským. Vznikne tak ucelený vycházkový okruh zahrnující i bike park na Prioru. Vrchol Střížov navíc může poskytovat krásné výhledy na naše město a s rozhlednou může představovat nový atraktivní turistický cíl v širším okolí.

Město Přeštice dlouhodobě trápí absence reprezentativního prostoru pro pořádání společenských akcí. Tato skutečnost dokonce vedla až k pořádání těchto akcí mimo území města. V rámci studie proveditelnosti připravíme návrhy řešení, jakým způsobem by ve městě mohl vzniknout reprezentativní sál s dostatečnou kapacitou pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů ale i konferencí a výstav. Nabízí se např. realizace v areálu ZD Kbel nebo multifunkční pojetí společně se sportovní halou.

Symbióza veřejného a soukromého sektoru představuje jeden ze základních předpokladů zdravého rozvoje území. Ve spolupráci s místními firmami a podniky připravíme návrh zřízení Nadačního fondu na podporu sportu, kultury a občanských aktivit. Účelem fondu bude zajišťování finanční a materiální podpory spolků, poskytování příspěvků na podporu a rozvoj významným sportovním, kulturním a společenským akcím konaným na území města, poskytování příspěvků na sociální projekty a aktivity subjektů se zaměřením na podporu zdravotně postižených, handicapovaných a seniorů, poskytování příspěvků na podporu nadstandardního vzdělávání a významných vzdělávacích aktivit školám a školským zařízením a poskytování příspěvků osobám pracujícím jako dobrovolníci s dětmi a mládeží.