Přeskočit na obsah

ŽIVÉ MĚSTO

Chceme Přeštice jako živé město, Přeštice jako atraktivní centrum celého mikroregionu. Město s dostatečnou nabídkou vzdělávání a aktivit pro kvalitní trávení volného času pro občany všech věkových kategorií. Město proaktivně podporující spolky, neformální sektor a občanské aktivity. Město atraktivní pro podnikání a firmy přinášející do města vysokou přidanou hodnotu a město motivující k zakládání a rozvoji vlastních (nejen) podnikatelských projektů.

Školství a mimoškolní vzdělávání

Budeme usilovat o zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol na území města. Podpoříme rozvoj talentu v základních uměleckých školách a zajistíme kvalitní základní vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Budeme usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování. Nadále budeme podporovat hodnotnou práci Domu dětí a mládeže Slunečnice.

Polytechnické vzdělávání je komplex vědomostí z přírodovědné, technické a environmentální oblasti. Přispívá k rozšiřování poznatků, ale i k vytváření pracovních dovedností a návyků, které žáci využijí v běžném a později i pracovním životě. Ve spolupráci se základní školou a specializovanými institucemi v Plzeňském kraji budeme podporovat nabídku tohoto typu vzdělávání například formou tematických projektových dnů či technicky zaměřených kroužků (např. robotika) ve spojení s exkurzemi ve firmách s názornou ukázkou uplatnění.

Školní fóra jsou novým a rozšiřujícím se fenoménem v oblasti participace. Studenti jsou budoucími uživateli služeb samosprávy a měli by tam mít možnost vyjádřit svůj pohled na budoucnost města. Školní fóra představují důležitý nástroj pro povzbuzení mladé generace k aktivnímu zapojení do rozvoje města, podporují angažovanost a rozvíjí sebevědomí při formulaci vlastních názorů. Zasadíme se o pořádání školních fór na pravidelné bázi za metodické pomoci Národní sítě Zdravých měst ČR.

Oceňujeme již nyní pestrou nabídku různorodých besed, přednášek a kurzů, které nabízejí ať již příspěvkové organizace města, jako Kulturní a komunitní centrum, Dům historie Přešticka či městská knihovna nebo spolky, jako např. Spolek pro záchranu historických památek Přešticka. Budeme tyto aktivity nadále podporovat a především pomůžeme s propagací těchto akcí tak, aby se dostaly k co nejširšímu publiku. Stávající nabídku se pokusíme doplnit o nové prvky, jako například o aktivní podporu podnikavosti obyvatel (společně s iniciativou Podnikni to!) v podobě kurzů, ze kterých mohou vzejít noví regionální podnikatelé se zajímavými projekty, taneční kurzy pro dospělé či kurzy z oblasti gastronomie.

Sport a volný čas

Spolková činnost je důležitou součástí společenského života. Investice do spolkové činnost je přímá podpora aktivních občanů města. Budeme podporovat spolky či sportovní oddíly, které vytvářejí sportovní zázemí pro občany všech věkových kategorií a zároveň posilují komunitní podhoubí obce založené na společném setkávání.

Chceme v diskusi se spolky docílit úpravy současného dotačního programu města tak, aby bylo více předvídatelné pokrytí významné části režijních nákladů spolkům. Změnou pravidel umožnit podporu akcí spolků pro veřejnost po celý rok, což aktuálně nastavená pravidla neumožňují. Současně vytvořit mechanismus pro drobné doplnění žádostí během roku tak, aby mohly spolky pružně reagovat na jejich aktuální situaci.  Celkově zjednodušit administraci dotace a více podporovat aktivní spolky a sportovní oddíly.  Podporu neformálních skupin zajistit prostřednictvím samostatného dotačního titulu.

V současné době město nedisponuje sportovní halou, která by na základě svých parametrů co do velikosti či kapacity diváků mohla hostit zajímavá klání i nadregionálního charakteru a zároveň poskytovala kvalitní a moderní zázemí místním sportovním klubům. Školní tělocvičny bohužel nemají požadovanou velikost a kapacitu, hala TJ je již v technicky nevyhovujícím stavu. Připravíme studii proveditelnosti sportovní haly, která nabídne možnosti a varianty řešení tohoto problému.

Projekt aquaparku se podařilo dostat do finální fáze připravenosti a dokonce na realizaci získat i dotaci. Bohužel současný vývoj ekonomiky, cen stavebního materiálu a energií finální realizaci příliš nenahrává. Finální realizaci bude nutné pečlivě zvážit nejen co do investičních nákladů, ale i co do nákladů na provoz celého zařízení. Nadále tento projekt podporujeme, nicméně jeho realizace nesmí ohrozit zdravé hospodaření města pro roky následující. Dále se však chceme zaměřit na nabídku venkovního koupání a relaxačních zón v horkých letních měsících, např. po vzoru Nýrska a Nýřan či v přírodní formě (Blovice aj.). V souvislosti s vybudováním cyklostezky se pro tyto účely může nabízet např. i mezera navíc lokalita skočického koupaliště.

Naším cílem je zavedení jednotného rezervačního systému pro sportovní a kulturní infrastrukturu ve městě bez rozdílu vlastnictví a s propojením na související služby. S daným souvisí i propagace a koordinovaný postup při plánování akcí pro veřejnost pro dosažení žádoucích synergií a pro optimalizaci využití volnočasových kapacit ve městě.

Kultura a cestovní ruch

Chceme systematicky podporovat a rozvíjet kulturní pestrost ve městě, posilovat stávající kulturní instituce i komunitní a volnočasové aktivity občanů. Naším cílem je posilovat značku města a povědomí o jeho jedinečnosti i v širším regionu. Chceme pečovat o kulturní dědictví a dbát na obnovu památek.

I v souvislosti s výstavbou obchvatu bude muset město pracovat na své propagaci a atraktivitě tak, aby bylo živým centrem jižního Plzeňska. Připravíme strategii pro kulturu a cestovní ruch, která přinese komplexní pojetí destinačního managementu regionu Přešticka. Naším cílem je vytvořit jednotnou komunikaci a propagaci, destinační web, který bude aktivně propagovat náš region, turistické cíle, pamětihodnosti, podniky a přiláká do města návštěvníky. Zároveň budeme pracovat na dalším rozvoji a zatraktivnění lokality využitím plného potenciálu našeho města. Nabízí se způsob zpřístupnění přeštického chrámu, propagace celostátně proslaveného přeštického prasete např. obnovením jeho chovu, realizace nových turistických tras a cílů a doplnění infrastruktury např. nabíjecími stanicemi pro elektrokola.

Jako součást podpory trávení volného času a možnosti procházek a výletů v okolí města se zaměříme na možnost dostupnosti oblastí Vícova, Střížova a Obecního lesa, které jsou v současné době dostupné pouze po silnici. Zahájíme práce na přípravě lávky k vícovskému kostelu, která celou oblast zpřístupní. Obnovou některé z historických cest pak bude možné napojit napojit se na Obecní les, který je z velké části lesem městským. Vznikne tak ucelený vycházkový okruh zahrnující i bike park na Prioru. Vrchol Střížov navíc může poskytovat krásné výhledy na naše město a s rozhlednou může představovat nový atraktivní turistický cíl v širším okolí.

Město Přeštice dlouhodobě trápí absence reprezentativního prostoru pro pořádání společenských akcí. Tato skutečnost dokonce vedla až k pořádání těchto akcí mimo území města. V rámci studie proveditelnosti připravíme návrhy řešení, jakým způsobem by ve městě mohl vzniknout reprezentativní sál s dostatečnou kapacitou pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů ale i konferencí a výstav. Nabízí se např. realizace v areálu ZD Kbel nebo multifunkční pojetí společně se sportovní halou.

Podpora podnikání

Budeme nadále vytvářet přívětivé podmínky pro podnikání ve městě. Hlavní důraz chceme klást na komunikaci, spolupráci a podporu podniků, které jsou již ve městě lokalizovány. Ve spolupráci se specializovanými institucemi (např. agentura CzechInvest) budeme podporovat lokální podnikatele v dalším rozvoji jejich podnikatelských aktivit formou informování o možnostech a nástrojích podpory.

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách. Zároveň je to jeden ze způsobů, jak podpořit a zviditelnit lokální producenty. Na úrovni mikroregionu budeme usilovat o vznik regionální značky Přešticko a na její systematické propagaci. Zároveň se zaměříme na podporu místních producentů formou odběrů jejich produktů pro potřeby města a jeho podřízených organizací. Vlastní regionální značka pak slouží nejen k propagaci místních produktů, ale zároveň je i jedním ze střípků koncepční podpory místního cestovního ruchu.

Symbióza veřejného a soukromého sektoru představuje jeden ze základních předpokladů zdravého rozvoje území. Ve spolupráci s místními firmami a podniky připravíme návrh zřízení Nadačního fondu na podporu sportu, kultury a občanských aktivit. Účelem fondu bude zajišťování finanční a materiální podpory spolků, poskytování příspěvků na podporu a rozvoj významným sportovním, kulturním a společenským akcím konaným na území města, poskytování příspěvků na sociální projekty a aktivity subjektů se zaměřením na podporu zdravotně postižených, handicapovaných a seniorů, poskytování příspěvků na podporu nadstandardního vzdělávání a významných vzdělávacích aktivit školám a školským zařízením a poskytování příspěvků osobám pracujícím jako dobrovolníci s dětmi a mládeží.

Hlavním cílem setkávání města a podnikatelů je nastavení vzájemně přínosné spolupráce. Je to příležitost posílit otevřený přístup města ke svým podnikatelům jako subjektům, které zvyšují lokální zaměstnanost a spoluvytvářejí místní komunitu. Tyto akce přinášejí městům a obcím cennou zpětnou vazbu k jejich plánům a aktivitám. Zároveň získají reálný přehled o tématech, která podnikatelské subjekty řeší, a o aktuálních příležitostech k vzájemné spolupráci. Podnikatelům setkání přinesou strategické informace o budoucím vývoji města a zvýší pocit sounáležitosti k lokalitě, ve které se s nimi počítá. V roční periodě budeme pořádat setkání s podnikateli ve městě.

V rámci podpory podnikání se chceme zaměřit především na podporu místních živnostníků, malých a středních podniků. Ty sice zpravidla nenabízejí velký počet pracovních míst a jejich obrat je limitován, přesto patří mezi významné aktéry podílející se na rozvoji regionů. Zároveň stojíme o společnosti s vysokou přidanou hodnotou, přinášející do města vlastní know-how, inovace a práci pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Město Přeštice má volné plochy určené pro podnikání v průmyslové zóně ve směru na Skočice. Zasadíme se o to, aby tyto pozemky byly využity zejména k dalšímu rozvoji místních firem s inovativní výrobou a vyšším potenciálem růstu a přílivu firem, které diverzifikují nabídku pracovních míst a posunou ji dále směrem k uplatnění vyšších kvalifikací a vyšším mzdám.