Přeskočit na obsah

Dobré prostředí pro život

SPOLEČNĚ k dobrému prostředí pro život a zodpovědné péči o veřejný prostor

Doprava, infrastruktura a správa majetku

Hnutí SPOLEČNĚ 2022 nechce jít cestou velkých a nákladných projektů. Naším cílem je efektivní a koncepční správa městského majetku. V oblasti dopravy zcela jednoznačně jako klíčový projekt vnímáme, stejně jako asi všichni občané města, vybudování obchvatu Přeštic. Budeme v tomto případě plně k dispozici Ředitelství silnic a dálnic ČR při realizaci této akce. Budeme efektivně prosazovat vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro dojíždějící obyvatele přilehlých obcí v rámci systému P+R parkovišť na okrajích města. Centrum města vnímáme jako zónu, která nemá sloužit jako odstavné parkoviště.

Budeme pracovat na postupné realizaci cyklostezek, které propojí jednotlivé místní části s centrem a napojí město na již existující infrastrukturu v okolí. Zároveň budeme hledat smysluplná řešení pro bezpečný pohyb cyklistů ve městě – cyklistické pruhy a další. Po vzoru dalších měst podobné velikosti budeme hledat moderní SMART řešení pohodlného a rychlého pohybu občanů z okrajů města a zpět (např. projekt bikesharing elektro kol).

Budeme usilovat o:

 • soustavný tlak na ŘSD a asistenci při výkupu pozemků pro realizaci obchvatu Přeštic
 • dokončení systému P+R parkovišť na okrajích města (hřbitov, Na Chmelnicích, vlakové nádraží)
 • postupné budování cyklostezek propojujících místní části a další napojení na již realizované cyklostezky v okolí města
 • vytvoření cyklistických pruhů na vhodných komunikacích (např. Husova ulice)
 • vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje a obnovy městského majetku a infrastruktury
 • důslednou kontrolu, monitoring, přebírání, hlídání záručních lhůt a reklamaci městských staveb
 • zajištění pasportizace městského majetku a jeho efektivní správu

Školství

Naším cílem je škola, do které budou chodit rádi děti, učitelé a další zaměstnanci. Budeme usilovat o zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol na území města. Podpoříme rozvoj talentu v základních uměleckých školách a zajistíme kvalitní základní vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Budeme usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování.

V současné době také společnost potřebuje flexibilnější reakci vzdělávacího systému na měnící se požadavky trhu práce. S přípravou je třeba začít již na ZŠ jak v rámci základního vzdělávání, tak nabídkou širokého spektra dalších mimoškolních aktivit a vzdělávacích programů, které by rozvíjely zájem o nejrůznější obory (technické, přírodovědné, zdravotnictví, sociální služby aj.).

Budeme usilovat o:

 • materiální podporu pro nejmodernější vybavení školských zařízení jako reakci na nové učební obsahy a metody
 • podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rekonstrukci školního hřiště v Rebcově ulici
 • soustavnou podporu ZUŠ, Střediska volného času Slunečnice
 • rozvoj schopností a znalostí žáků v technických a jiných oborech v reakci na aktuální trendy a požadavky společnost a trhu práce
 • zachování dostatečné kapacity školních družin
 • podporu a zachování MŠ a ZŠ ve Skočicích

Kultura

a a povědomí o jeho jedinečnostech u obyvatel i mimo území města. Chceme pečovat o kulturní dědictví a dbát na města a povědomí o jeho jedinečnostech u obyvatel i mimo území města. Chceme pečovat o kulturní dědictví a dbát na obnovu památek.

Budeme usilovat o:

 • kontinuální podporu Kulturního a komunitního centra Přeštice
 • zlepšení propagace a marketingové prezentace města
 • lepší prezentaci kulturních a historických hodnot města
 • vytvoření stálých expozicí k významným osobnostem města (J. Hlávka, J. J. Ryba a další)
 • hledání řešení pro víceúčelový sál v Přešticích
 • zpřístupnění památek pro návštěvníky města, zpřístupnění pěší stezky kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, vybudování lávky pro pěší ke kostelu sv. Ambrože aj.
 • koordinaci kulturních aktivit ve městě (sjednocení webových informačních kanálů, vytvoření jednotné databáze s jedním výstupním kanálem, vytvoření sdíleného kalendáře kulturních akci)
 • širokou a rozmanitou nabídku kulturních akcí ve městě (koncerty, letní kino, besedy, přednášky apod.)
 • podporu kulturních aktivit ve veřejném prostoru (např. umisťování výtvarných prvků a designových objektů)

Sport a volný čas

Chceme, aby Přeštice a všechny místní části byly místem vhodným pro aktivní život. Velice citlivě vnímáme fakt, že dosud nedošlo ke smysluplnému návrhu na řešení problému naprosté absence vhodného prostoru pro letní rekreaci a koupání. Taktéž odmítáme omezená řešení se silně omezenou koupací kapacitou pro kryté bazény. Naším cílem je vytvoření takového prostoru, který se bude moci v budoucnosti smysluplně rozvíjet a sloužit všem obyvatelům. Proto podporujeme volnočasové aktivity, rekonstrukce a výstavbu pro ně určených zařízení nejen v Přešticích, ale také ve Skočicích, Žerovicích a na Zastávce.

Jsme si vědomi, že společenský sál a hospoda jsou elementárními místy setkávání a kulturního života obce. Chceme proto podporovat existenci takovýchto zařízení. Zároveň máme zájem o rozvoj volnočasových, kulturních a sportovních aktivit, které chceme podporovat jak finančně tak organizačně. 

Nezapomínáme, že nejen dospělí, ale také děti a rodiny s dětmi potřebují místa pro společenské vyžití. Chceme proto obnovovat a nadále rozvíjet dětská hřiště, z nichž mnohá již nejsou schopna efektivně plnit svůj účel (např. dětské hřiště u trati na Pohořku).

Budeme usilovat o:

 • hledání vhodného řešení pro venkovní koupání (revitalizace vodní nádrže a okolí ve Skočicích)
 • smysluplný způsob realizace aquaparku v Přešticích
 • vytvoření koncepce správy a obnovy městských sportovišť a rezervačního systému pro jejich využití
 • podporu kulturního a sportovního života v místních částech
 • existenci společenského sálu a hospody ve všech městských částech.
 • opravu a údržbu dětských hřišť

Životní prostředí

Cílem města by mělo být zlepšení kvality životního prostředí ve městě a připravenosti na změny klimatu. Zásadním úkolem je pro nás zvýšení kvality ovzduší a snížit množství hluku ve městě. 

Jsme proto připraveni:

 • usilovat o co nejrychlejší vybudování obchvatu, aby došlo ke snížení množství emisí ve městě
 • zavést plán regulace možné smogové situace města a pravidelně jej aktualizovat dle současného stavu
 • při rekonstrukcích stávajících komunikací maximálně využívat prvků zelené infrastruktury (zatravněné pásy, stromy, popínavé rostliny) nejen za účelem snižování prašnosti, ale také zvýšení adaptability na změnu klimatu (zadržování vody, ochlazování povrchu)
 • podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti ochrany ovzduší za účelem eliminace drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší (možnost využívání tzv. kotlíkových dotací aj.) a stálý monitoring nezávadnosti emisí u velkých znečišťovatelů ve městě

V budoucnu je třeba počítat s nárůstem tzv. bleskových povodní. Riziku jejich vzniku je třeba předcházet zejména pomocí přírodě blízkých revitalizačních a protipovodňových opatřeních jak na území města, tak těsnou spoluprací s ostatními aktéry na širší regionální úrovni celého povodí. 

Město by proto mělo:

 • při realizacích všech investičních akcí na území města preferovat řešení šetrná k hospodaření s vodou (příznivé bilance typů propustných a nepropustných povrchů, dostatečná výsadba zeleně, použití zelených střech a fasád aj.)
 • podporovat maximální zasakování a retenci srážkových vod v místě dopadu

Veřejná prostranství a zeleň

Kvalita životního prostředí odpovídající aktuálním trendům na bydlení, práci i trávení volného času, je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících motivaci k životu ve městě. Funkční městský prostor, jeho čistota a bezpečnost je zásadní pro ochotu k setrvání stávajících rezidentů a vybízí k přistěhování obyvatel nových. Centrum města by mělo být atraktivní a reprezentativní oblastí živou v každou denní dobu. Dopravou zatížená a nevzhledná místa je třeba proměnit v příjemný a inspirující prostor k životu. Pro zvýšení pobytové kvality i zlepšení klimatu ve městě je třeba zachovat a posílit funkci stávajících ploch zeleně, doplněných kvalitním mobiliářem (lavičky, osvětlení, odpadkové koše, stojany na kola, herní prvky aj.) a vzrostlými stromy. 

Budeme usilovat o:

 • efektivní organizaci dopravy v centru města – uvolnění centra pro trávení volného času, bydlení, práci i podnikání (revitalizace náměstí, regenerace parku Kosmonautů, řešení otázky parkování a zastávek autobusové dopravy)
 • regeneraci předprostorů veřejných budov (školy, mateřských škol, městských objektů) a jejich zatraktivnění k pobytu a setkávání
 • posílení zelené infrastruktury města – dostatečnou a rovnoměrnou síť pobytových ploch se zelení na celém území města
 • odstraňování bariér v pohybu po městě pro pěší i cyklisty (zachování a posílení přechodů pro chodce, revitalizace chodníků aj.)
 • úpravu dosud nerevitalizovaných a opomíjených ploch veřejných prostranství a zeleně, (např. sídlištních „mezidomí“ bytových domů) regenerací zeleně, doplněním mobiliáře a herních prvků, řešením parkování rezidentů aj.

 Kvalita stávajících veřejných prostranství je ovlivňována nejen jejich jednorázovou úpravou, ale také jejich následnou údržbou a péčí.

Proto budeme usilovat o:

 • vytvoření koncepčního přístupu k plochám veřejných prostranství a zeleně (tzv. Manuálu veřejných prostranství) s jasným rozdělením kompetencí
 • zavedení a využívání nových postupů a technologií k hlášení závad ve veřejném prostoru a jejich řešení (mobilní aplikace aj.)
 • úpravy a regenerace veřejných prostranství na základě kvalitních architektonicko-urbanistických studií zohledňujících širší kontext, funkci a polohu prostoru ve městě

Bezpečnost

Budeme podporovat činnost jednotek IZS, dobrovolných hasičů či informačního systému o nečekaných událostech, živelných pohromách a haváriích, a zajišťovat přítomnost obecní policie na území obce. Podpoříme zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci odstraňováním bariér – zajištěním kvalitních povrchů chodníků, přechodů pěší a efektivní organizací dopravy. Kvalita bydlení je spojena s pocitem bezpečí, který může být snižován umístěním ubytoven pro zahraniční pracovníky a jejich chováním na veřejných prostranstvích.

Budeme usilovat o:

 • zamezení vzniku nových ubytoven pro zahraniční pracovníky, kteří nemají k našemu městu žádný vztah
 • prevenci a aktivní řešení situací v okolí již existujících ubytovacích zařízení (např. rozšířením kamerového systému, posílením dohledu i nabídky socializačních programů)
 • rozšíření fungování městské policii i o neděli
 • zřízení portálu bezpečného města
 • řádné zajištění koordinace a spolupráce při řešení bezpečnosti na území města Přeštice mezi samosprávou, Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty
 • ve spolupráci těchto subjektů o definování všech rizikových míst na území města v oblasti bezpečnosti a o kroky ke zlepšení situace
 • prevenci kriminality – informování spoluobčanů (především dětí, mládeže a seniorů) o možnostech ochrany před trestnou činností
 • protidrogovou prevenci
 • realizaci nových projektů, jako např. bezpečné stojany na kola

Podpora podnikání

Budeme nadále vytvářet přívětivé podmínky pro podnikání ve městě. Hlavní důraz budeme klást na komunikaci, spolupráci a podporu podniků, které jsou již ve městě lokalizovány. Za tímto účelem budeme usilovat o vytvoření pravidelné komunikační platformy, která bude udržovat pravidelný styk s podniky jak na úrovni nejvyššího vedení, tak formou operativních kontaktů se středním managementem napříč tématy.

Ve spolupráci se specializovanými institucemi (např. agentura CzechInvest) budeme podporovat lokální podnikatele v dalším rozvoji jejich podnikatelských aktivit formou informování o možnostech a nástrojích podpory. V případě podnikatelských aktivit, které budou pro město generovat vyšší přidanou hodnotu, budeme usilovat o vytvoření zcela transparentního a institucionalizovaného (nikoliv ad hoc) systému podpory (např. formou nabídky prostorů pro podnikání, poradenství atp.).

Důležitým nástrojem podpory lokální ekonomiky je stimulace podnikavosti místních obyvatel, zejména pak mladých lidí. Podpora a rozvoj podnikavosti již u žáků na ZŠ vede k rozšíření jejich budoucího uplatnění na trhu práce. V tomto kontextu budeme podporovat realizaci moderních projektů sloužících k podpoře podnikavosti již u žáků základní školy – projekty iKid, Naše firmy a další.

Budeme usilovat o:

 • vytvoření funkční platformy města a největších zaměstnavatelů pro komunikaci a koordinaci aktivit
 • monitoring stavu a podmínek pro pobyt zahraničních pracovníků ve městě
 • vytváření vlídného prostředí pro zakládání a rozvoj malých firem
 • aktivní podporu vybraných segmentů drobného podnikání
 • stimulaci podnikavosti žáků na základní škole