Přeskočit na obsah

Péče o rodiny a seniory

SPOLEČNĚ k odpovědné péči o rodiny a seniory

Jsme si vědomi toho, že základem jakékoli dobře fungující společnosti jsou rodiny. Zatímco současným společenským trendem je vytváření opatření, reagujících až na vzniklé problémy. My za zodpovědnou péči o rodinu považujeme zejména cílené vytváření prostředí, které bude ulehčovat péči o rodinu a vycházet v maximální možné míře vstříc jejím potřebám. Naším cílem je vytvořit ucelenou koncepci rodinné politiky města, která bude reflektovat reálné potřeby našich obyvatel.

Mít rodinu je podle našeho názoru cílem, jehož naplnění si zaslouží uznání a ocenění. Je proto nutné, aby město účelně a efektivně vynakládalo zdroje na prostředí, ve kterém lidé budou chtít založit funkční rodinu a budou mít čas a energii o ni dobře pečovat. Péče o rodinu nicméně nekončí u dětí a pokračuje péčí o harmonické vztahy.

Zatímco je současným trendem snaha o co nejrychlejší návrat matek z rodičovské dovolené, naším cílem je dát rodinám na výběr, a ne pouze slepě podporovat jednu možnost. Funkční rodina a dobrá výchova je největší investicí do budoucnosti společnosti.

V našem městě se musí cítit dobře i lidé v pokročilém věku. Člověk má podle nás právo na důstojné stáří. K tomu je potřeba mít možnost výběru kde a jak trávit své zasloužené stáří a zároveň mít možnost zapojovat se do společenského života. Nelze také přehlížet fakt, že starší občané mají často problémy s mobilitou, což představuje významný problém především pro obyvatele místních částí města. 

Rádi bychom prostřednictvím aktivit KKC umožnili vzniknout například klubům seniorů a ty následně dále zapojovali do dění v našem městě. V případě zájmu se nabízejí například besedy a přednášky našich seniorů k nejmladším generacím či projekty jako „babička-dědeček na zapůjčení“. Důležité je pro nás obecně sbližování generací, a proto bychom se chtěli zaměřit na společné aktivity (například mladí učí na PC starší, senioři provádějí městem návštěvníky a školy apod.)

Budeme usilovat o:

 • udržování potřebné kapacity ve školských zařízeních
 • podporu bydlení pro mladé rodiny
 • podporu kroužků a zájmové činnosti
 • podporu mikrojeslí a dětských skupin za využití dostupných dotačních programů
 • udržení lékařský specialistů opatřeními v podobě dostupného nájemného či dalších pobídek
 • vytváření prostředí pro seberealizaci manželským párům například prostřednictvím manželských večerů
 • pokračování v tradici společensko-kulturních akcí a tematických přednášek směřujících k osobnostnímu růstu
 • poradenství v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání
 • výstavbu nového víceúčelového zařízení pro seniory i další podpora terénní péče
 • zavedení služby SeniorTaxi pro usnadnění mobility seniorů (k lékaři, na nákup)
 • podporu zapojování seniorů do chodu domácností a péče o vnoučata
 • podporu programu pro smysluplné a aktivní trávení volného času pro seniory prostřednictvím KKC