Přeskočit na obsah

Komunikace a participace

SPOLEČNĚ k otevřenému městu a lepší komunikaci s občany

Současné i minulá vedení města selhávala v efektivní komunikaci s občany. Poslední vedení je dokonce ještě horší než ta minulá. Výsledkem je naprosto nefunkční diskuse na webových stránkách, která se podobně jako Přeštické noviny zvrhla pouze k vyřizování účtů mezi zastupiteli a místo diskuze nad aktuálními problémy přináší demagogické příspěvky, které nakonec zajímají jen několik málo občanů. Je ostudou, že město dosud nemá vlastní facebookové stránky, na kterých by mohlo informovat občany o aktuálním dění a kde by mohli občané zároveň živě diskutovat nad aktuálními tématy. Interakce s občany posouvá město výrazně kupředu.

Schopnost získávat zpětnou vazbu od občanů a podle toho rozhodovat je jedním ze základních pilířů evropské charty pro chytrá města a obce a má přímý vliv na ekonomický rozvoj obce.

Podle průzkumu Asociace moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) chce drtivá většina Čechů být informována o tom, co se děje v místě jejich bydliště. Až 89 % z dotázaných občanů by preferovalo moderní způsob komunikace ze strany měst a obcí, protože na webové stránky své obce chodí 80 % z nich méně než jednou za rok. Zveřejnění informací pouze na webu nebo na vývěsce, kterým je splněna zákonná povinnost je z hlediska informovanosti pro občany zcela nevyhovující. Emailovou komunikaci (newsletter), nebo komunikaci prostřednictvím mobilní aplikace preferuje před tištěnými médii hned 93 procent respondentů průzkumu. 

Dosud využívaná komunikace prostřednictvím místního rozhlasu je nejen dražší, ale kvůli současnému způsobu života také neefektivní. Hlášení není k dispozici v satelitních částech obcí a ampliony i tak nejsou slyšet v důsledku moderních plastových oken. Nehledě na to, že více než 2/3 obyvatel dojíždí za prací nebo do školy mimo své bydliště, a tak se k nim hlášení nedostane. Velmi jednoduchým a finančně nenáročným nástrojem je v tomto ohledu například mobilní aplikace Mobilní rozhlas. Ta vedle informování občanů o aktualitách ve městě obsahuje i další užitečné nástroje jako je krizová komunikace (SMS registrovaným občanům), možnost pravidelných chatů (např. se zastupiteli), či vyhlašování jednoduchých minireferend, která by mohla nahradit např. současný sběr hlasů v anketě Zdravého města Přeštice a jistě by výrazně zvedla počet respondentů a tím i vypovídací hodnotu výzkumu.

Moderní a efektivní komunikace musí být obousměrná. Je proto třeba zavést jednoduchý komunikační kanál pro sběr zpětné vazby a podnětů od občanů. Vedle již výše uvedeného se zbudeme zasazovat o zavedení a aktivního využívání aplikace pro hlášení poškození, závad či znečištění městského majetku a prostranství i pro sbírání dalších rozličných podnětů. Takový systém již velmi dobře funguje v Plzni (aplikace Plznito). Není nicméně nutné jít cestou vlastní aplikace, která by byla zajisté nákladnější. Existují již hotová a méně nákladná řešení, která jsou připravena pro implementaci do prostředí jakéhokoliv města (např. aplikace ZmapujTo).

Též budeme usilovat o vytvoření rezervačního systému pro městské prostory (sportoviště apod.) tak, aby byly jednoduše dostupné a zamluvitelné z pohodlí domova. V případě zájmu může být tento systém rozšiřován i o další prostory v soukromém či spolkovém vlastnictví. Mohl by tak vzniknout jednoduchý a přehledný rezervační portál města pro volnočasové aktivity.

Ve vztahu k místním částem je naším cílem zřídit institucionalizovanou platformu pro prosazování zájmů a vznášení podnětů vedení města. Zákon o obcích umožňuje obcím členěným na místní části zřízení tzv. osadních výborů.  Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. Zároveň požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Místním částem města Přeštice zřízení osadních výborů umožníme.

Budeme prosazovat využití prvků participativního rozpočtu. Participativní rozpočet je moderním nástrojem, který si klade za cíl širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji vlastní obce. Město vyčlení část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, na co by daná částka měla být v následujícím roce využita. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskuzích, na kterých diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají vedení města k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Celý proces je zakončen hlasováním občanů o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu, podporuje spolupráci mezi vedením města a občany, posiluje vztah obyvatel k místu, kde žijí a v neposlední řadě je studnicí nových nápadů pro rozvoj města.

Naším cílem je maximální otevřenost a transparentnost. Vedení města hospodaří s veřejným majetkem a prostředky. Veřejnost má tedy zcela legitimní právo kontroly. Z tohoto důvodu budeme usilovat o zřízení transparentního účtu města po vzoru mnoha dalších měst České republiky.

Budeme usilovat o:

 • zřízení facebookového profilu města pro snadné a rychlé informování občanů o novinkách ve městě a pro živou diskuzi
 • zavedení a aktivní využívání mobilní aplikace pro informovanost občanů (např. Mobilní rozhlas)
 • zavedení a aktivní využívání mobilních aplikací pro sběr zpětné vazby od občanů (Mobilní rozhlas, ZmapujTo)
 • zřízení osadních výborů pro jednotlivé místní části
 • využití prvků participativního rozpočtu
 • zřízení transparentního účtu města
 • vytvoření rezervačního systému pro městské prostory (sportoviště atp.)
 • zpřístupnění free Wi-Fi hotspotu pro návštěvníky v centru města
 • efektivní práci městského úřadu
 • pořizování záznamů z jednání zastupitelstva města
 • uživatelsky příjemnější a přehlednější webové stránky města